-

ewa-rembikowska : Wczoraj Warszawianka, dziś Kujawianka.

45 zasad zniewolenia

Instrukcja przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, znaleziona w kancelarii Bolesława Bieruta z roku 1947.

W sumie w wielu punktach aktualna do dnia dzisiejszego.

 

Instrukcja NK/003/47

Ściśle tajne  Moskwa, 3.IV.1947 r. / AA/OC113  /

 1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.  — Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
 1. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. — Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
 1. Przyśpieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP,   AK,   BCh  —  i innych ugrupowań, — które powstały bez naszej inspiracji. —   Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
 1. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierowano żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. — Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
 1. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
 1. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, — a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. — Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
 1. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych.   — W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych.

W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia — należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. — Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo) tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. — Ludzi takich należy pozyskać,  —  a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

 1. Doprowadzić   do   tego,   aby   pracownicy na stanowiskach państwowych (z   wyjątkiem   służb   ścigania   i   pracowników  przemysłu wydobywczego) — otrzymywali niskie pobory.

—  Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oświaty i kierowników różnych szczebli.

 1. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
 1. Należy   zwrócić   szczególną   uwagę,   aby   prasa   krajowców  nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju.   — Nie można też nazwać tego handlem.   — Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.
 1. Wpłynąć na władze krajowców,   — aby   nabywcy   ziemi,   parceli  i gruntów —  nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
 1. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza.   — W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi.

— W razie wystąpienia silniejszej opozycji — należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa.

—  Jeżeli to nie pomoże,   — spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowego kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

 1. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych)   — nie były precyzyjne.
 1. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, — ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania skutecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
 1. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. — Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.
 1. Związki   zawodowe   nie   mogą   mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. — Obciążyć związki inną pracą,   — jak organizowanie wczasów,   zaopatrzenia,   działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, — potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
 1. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
 1. Krajowcom   na  stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych — należy stworzyć warunki do działań, —  które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, a których pochodzą.
 1. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
 1. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.
 1. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.
 1. Należy   zwrócić   szczególną   uwagę na ruch racjonalizatorów i wynalazczy, rozwijać go i popierać,   — ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali.

— Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji.

— Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań.

— W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę.

— Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

 1. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów — (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK55246).
 1. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.
 1. Spopularyzować   wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu,   — ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
 1. Wystąpienia  publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne,   — ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
 1. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach — nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej.   — Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
 1. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, — aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
 1. Mieszkania   w   nowych   osiedlach   i  odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza  —  lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.
 1. Spowodować,   aby   prywatne  przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali  surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów   dobrej   jakości,   — a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
 1. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni.

— Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej,   — ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych   i   w   działach   określonych   odpowiednimi   instrukcjami   —  i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

 1. Szczególnej obserwacji poddać Kościół   — i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, — aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji.

— Objąć  baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

 1. W   szkolnictwie   podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych — doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. — Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych.

— Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia   wydawania  materiałów źródłowych, — do usunięcia ze szkół   średnich   łaciny,  greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki.

W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, — trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu.

— W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

 1. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), —  szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
 1. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
 1. W   razie   powstania   organizacji   popierającej  sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, —  należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju)

— obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi.

Formy działalności: — burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów.

— Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.

 1. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
 1. Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych. — Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców.

— Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, — zanim staną się głośnymi, — lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.

 1. Nie   dopuszczać  do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych.  

—  W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem,   — że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, — bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).

 1. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych   przez partię,   — którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. — W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.

— W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

 1. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, minister, główne zarządy, szkolnictwo)   — oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji.

— Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

 1. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji ludzi z awansów,   — mających najniższe kwalifikacje.

45.   Spowodować  napływ do szkół wyższych — ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych,

— którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych,   — a tylko chęć zdobycia dyplomu.

Koniec dokumentu

 

Żródło: https://forumemjot.wordpress.com/2015/08/27/45-zasad-zniewolenia-instrukcja-nk00347-scisle-tajne-aaoc113-moskwa-3-iv-1947-r-odpis-dokumentu-pochodzacego-z-kancelarii-boleslawa-bieruta/tagi: polityka wewnętrzna 

ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 09:15
84     6114    17 zaloguj sie by polubić
komentarze:

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 09:42
31 stycznia 2020 09:57

Materiały zabezpieczone u generała Teodora Kufla.

"Częścią materiałów jest także meldunek zastępcy komendanta posterunku MO gminy Igołomia skierowany do komendanta powiatowego MO w Miechowie w sprawie zastrzelenia sekretarza PPR Antoniego Wypchała.

Znalazła się wśród nich też Instrukcja NK/003/47 - odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta, Instrukcja przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie."

 

Powiem tak, nawet jeśli jest to tzw. fałszywka, i nie napisała tego centrala KGB dla swojej placówki w Warszawie, tylko na przykład dokument powstał w naszym KC albo w WSW, to nie zmienia to faktu, że treści tam zawarte są do tej pory podstawą działania różnych grup wpływu i interesu w Polsce.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 09:58

Właśnie to samo chciałem napisać. W 1989 roku, nasz pan od hodowli lasu, zresztą przewodniczący POP, nam to czytał na lekcji w charakterze żartu

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 09:57
31 stycznia 2020 10:00

Ale sam dokument był niewątpliwt wytworzony i rozpowszechniany przez służby PRL. I na pewno nie powstał w 1947 roku, na co wskazują liczne anachronizmy. W punkcie 3 wspomina o Walterowcach, organizacji, która powstała w 1954 roku:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Walterowcy

Co nie zmienia faktu, że niektóre opisane w nim mechanizmy funkcjonują do dziś...

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 09:57
31 stycznia 2020 10:00

No, ale dróg to komuna nie rozbudowywała :-) Raczej przeciwnie

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 10:02

I doprowadzili między innymi do zerwania korelacji między przedmiotami w edukacji.

Inna odsłona tego samego procesu: Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society. Książka, którą napisał demoniczny neufizjolog José Manuel Rodriguez Delgado, który traktował ludzi jak zwierzęta poddawane elektrowstrząsom. Żyjemy w wieku psychotechniki, programów MK Ultra: https://www.youtube.com/watch?v=HD8W__iHqh4

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 10:06

Ale poza tym bardzo dziękuję za notkę, zainspirowała mnie Pani do napisania tekstu o historycznych fałszywkach i pseudoepigrafach, których było w dziejach sporo, oczywiście za jakiś czas...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:00
31 stycznia 2020 10:09

Można się spierać w którym roku ten dokumnet powstał i dlaczego. Czy był to jeden z elementów walk frakcyjnych: puławianie kontra natolińczycy, czy co innego, ale to jest mało istotne, bo po prostu w tym dokumencie został opisany mechanizm funkcjonowania państwa zniewolonego, z czym mamy do czynienia do dnia dzisiejszego. Gdyby nie Konstytucja stworzona wg zasad z pkt 14 i 15, to pewnie nie trzeba by dziś patrzeć na żenujący spektakl w wydaniu zrewolotwanych sędziów.

Tylko tyle i aż tyle.

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 10:09
31 stycznia 2020 10:11

Myślę, że oni produkowali takie dokumenty po to, żeby podkreślić, że mogą zrobić z mieszkańcami naszego kraju absoutnie wszystko co im się podoba, a zwykli ludzie nic nie moga i są bezsilni. To jest metoda pschychicznego terroru, uzupełniająca terror fizyczny. Tak sądzę, ale oczywiście nie muszę mieć racji.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:06
31 stycznia 2020 10:12

To na pewno będzie bardzo ciekawe.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:11
31 stycznia 2020 10:15

Być może. Z drugiej strony też nie wiemy jak dokumnet ten znalazł się u szefa WSW.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @gabriel-maciejewski 31 stycznia 2020 10:00
31 stycznia 2020 10:19

Transport towarowy szedł koleją. Drogowy transport towarowy to jest kwestia ostatnich 30 lat, wynikający z  chęci zaoszczędzenia na magazynowaniu towaru. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @gabriel-maciejewski 31 stycznia 2020 09:58
31 stycznia 2020 10:22

Tyle, że wedle tych zasad została napisana Konstytucja i faktycznie żartem jest jak działają nasze sądy i urzędy.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:00
31 stycznia 2020 10:26

Błąd w interpretacji bo dla mnie walterowcy, to są ci, co walczyli w Hiszpanii podczas wojny domowej a oni byli sekowani przez partię zaraz po wojnie, co pokazał zresztą pięknie Wajda w "Człowieku z marmuru".

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 10:26
31 stycznia 2020 10:34

Ale oni byli nazywani raczej Dąbrowszczakami, albo Hiszpanami. Poza tym "Ustawa z 3 czerwca 1947 zaliczyła uczestników Brygad do inwalidów wojskowych uprawnionych do świadczeń określonych w ustawie z 1932". A wielu z nich znalazło sobie miejsce w wojsku, aparacie partyjnym i organach bezpieczeństwa po wojnie, np.:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Komar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rutkowski_(pu%C5%82kownik)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_%C4%86wik

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Mencel

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Dzierzgowski

Sekowani byli przez jakiś czas ludzie związani z gen. W. Komarem, reszta spokojnie działała w aparacie władzy. Propagandowy obraz Wajdy też został wyprodukowany w określonym celu.

 

zaloguj się by móc komentować


marianna @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:00
31 stycznia 2020 10:37

To jest taka sama fałszywka jak "Protokóły mędrców Syjonu" opracowane jakoby przez carską Ochranę. Prawie wszystkie /o ile nie wszystkie/ mechanizmy funkcjonują do dziś..... Czy to tylko taki zbieg okoliczności?!

zaloguj się by móc komentować

atelin @marianna 31 stycznia 2020 10:37
31 stycznia 2020 11:00

"Prawie wszystkie /o ile nie wszystkie/ mechanizmy funkcjonują do dziś..... Czy to tylko taki zbieg okoliczności?!"

Oczywiście, że nie żaden zbieg. Tak się funkcjonuje od lat i chciałbym zobaczyć instrukcje wysyłane przez Elżbietę I do zarządców Indii. Pięknie ten mechanizm opisał Szpotański, ale nie w formie instrukcji i za to trochę posiedział w aksamitnych kajdankach.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:34
31 stycznia 2020 11:02

No to nie wiem dlaczego, ale hasło walterowiec od razu skojarzyło mi się z tymi walczącymi w Hiszpanii. Może to jakaś moja aberracja umysłowa, albo w zamierzchłej przeszłości, gdy byłam jeszcze bardzo małym dzieckiem takie określenie funkcjonowało w obiegu mówionym, ale nie przeszło do języka pisanego. Nie mam pojęcia. Do wyjaśnienia bardziej dla psychologów niż historyków.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @atelin 31 stycznia 2020 11:00
31 stycznia 2020 11:03

Falszywka, czy nie fałszywka, trzeba te mechanizmy przypominać. Szpotańskiego też.

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 11:02
31 stycznia 2020 11:29

Mam tak samo  (gen. "Walter") - chyba takie skojarzenie na początku PRL-u funkcjonowało.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @szarakomorka 31 stycznia 2020 11:29
31 stycznia 2020 11:44

czyli nie do końca moja aberracja umysłowa...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 12:14

Wczoraj znaleziono wojskowe akta Mieczysława Rakowskiego.

 https://www.dorzeczy.pl/kraj/127983/znaleziono-wojskowe-akta-mieczyslawa-rakowskiego.html

Czy to też fałszywka, i czy on przypadkiem nie awansował wg zasad opisanych w przytoczonym dokumencie?

 

 1. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych   przez partię,   — którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. — W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.

Punkt 43, czy to przypadkiem nie jest dziś doktryna Neumanna wspierana ochoczo przez zrewoltowane sądy?

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 10:15
31 stycznia 2020 13:06

Jeszcze kilka anachronizmów i nieścisłości wskazujących, że to fałszywka:

- w 1947 roku ten dokument nie mógł być przeznaczony dla placówki KGB w Warszawie, bo KGB jako organizacja istniało dopiero od 1954, gdyby dokument rzeczywiście pochodził z 1947 roku mowa byłaby o Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (MGB), w Polsce działał wtedy oddział "D" MGB, który uczestniczył w fałszowaniu wyborów i referendum,

- w punkcie 3 KPP i KZMP zostały wymienione jako organizacje, które powstały bez inspiracji sowieckiej, a przecież zarówno Komunistyczna Partia Polki jak i Komunistyczny Związek Młodzieży Polski były sowiecką agenturą i podlegały Kominternowi, zresztą obydwie organizacje zakończyły funkcjonowanie w 1938 roku.

Takie fałszywki z prawdziwymi elementami (w tym przypadku z opisem faktycznego stanu prawnego i selekcji negatywnej w PRL) podsuwa się po to, by zdyskredytować ludzi, którzy pokazują patologie i zwracają uwagę na bezprawie. Każda dobra propaganda zawiera w końcu elementy prawdziwe. Późiej można określać ludzi punktujących patologie jako tych, którzy posługują się fałszywkami. To bardzo prosty w kosntrukcji i skuteczny w działaniu mechanizm pułapki.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @marianna 31 stycznia 2020 10:37
31 stycznia 2020 13:10

Takie fałszywki to zmyślnie zaprojektowana pułapka. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Stalagmit 31 stycznia 2020 13:06
31 stycznia 2020 13:25

Właśnie warto by pokazać co w tym dokumencie jest przekłamaniem, by oczyścić, czy oddzielić prawdę od fałszu. Swoją drogą, czy ktoś badał jak dokument ten trafił do prywatnego archiwum generała WSW? 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 13:26

Właśnie warto by pokazać co w tym dokumencie jest przekłamaniem, by oczyścić, czy oddzielić prawdę od fałszu. Swoją drogą, czy ktoś badał jak dokument ten trafił do prywatnego archiwum generała WSW? 

zaloguj się by móc komentować

marianna @Stalagmit 31 stycznia 2020 13:06
31 stycznia 2020 13:36

Równie dobrze ten dokument mógł zostać opracowany po 1954r. w oparciu o oryginał  z 1947 /dziś już niedostępny/ , z wymienionymi już wówczas /po 1954/  aktualnymi nazwami organizacji, antydatowany. Przy okazji zostały upieczone dwie pieczenie na jednym rożnie.  "Fałszywka z prawdziwymi elementami".

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @Stalagmit 31 stycznia 2020 13:06
31 stycznia 2020 14:16

Hmn! w świetle tego co pan pisze takie "fałszywki",które dokładnie realizowały punkt po punkcie wydane polecenia "powstawały" po przekształceniach w tej machinie zbrodni na narodach. I rzeczywiście bardzo trudno rozróżnić jest teraz obecnie ,co było właściwym dokumentem i poleceniem.Swego czasu krążyła historia " TAJNY REFERAT TOW. JAKUBA BERMANA" wygłoszony na posiedzeniu  W kwietniu 1945 roku egzekutywy posiedzenia żydowskiego,że jest fałszywką.  J.Bergman  był Kreatorem ludobójstwa Polaków oraz naszej eksterminacji przede wszystkim inteligencji i patriotów - to nie ulega wątpliwości. Jak niektóre źródła donoszą człowiek ,który wykradł stenogram,został skazany na karę śmierci,później ułaskawiony.A J,Bergman spokojnie sobie umarł w Warszawie i jeszcze go odznaczono przed śmiercią.Link ,który podam jest" pierwszy z brzegu",są opracowania o wiele głębsze i źródłowe.

https://niepoprawni.pl/blog/2218/tow-jakub-berman-tajny-referat

zaloguj się by móc komentować

orjan @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 15:38

Kwestia, czy te injstrukcje to fałszywka sprowadza zagadnienie na manowce. Bo co ma niby taka wątpliwość oznaczać? - Że w 1945r. nie powstał ten dokument?

A jakie to ma znaczenie, skoro ja sam (za wyj. pkt. 1) i wielu wystarczająco długo żyjących potrafi w tych instrukcjach rozpoznać, co i dlaczego zdarzyło się w zyciu  im samym, lub ich bliskim, albo to, co wystarczająco z bliska widzieli na własne oczy. Zatem z tego stanowiska prawdy spis tych instrukcji jest prawdziwy i wygląda na całkiem wyczerpujący?

Jakie ma więc znaczenie, czy spis powstał ex ante, czy ex post. Istotne znaczenie ma tylko to, czy ta instrukcja nadal jest wykonywana i przez kogo. Z tego punktu widzenia opublikowanie i powtarzanie publikowania jest konieczne, aby można było rozpoznać, kto jest kim i co jest czym.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @marianna 31 stycznia 2020 13:36
31 stycznia 2020 15:42

Tak mogło być, że oryginał został zniszczony, coś zmieniono, coś dodano. Może został użyty, by przywrócić do władzy Gomu) kę, a może potem przez Moczara. Ciekawa jestem, czy IPN prowadził analizę dokumentu pod kątem cech fizycznych papieru oraz czcionki od maszyny do pisania, czy na dokumencie były pieczątki. 

zaloguj się by móc komentować


teddyb @Stalagmit 31 stycznia 2020 09:42
31 stycznia 2020 16:31

Jesli cos wycieknie lub sie wyda to trzeba doprowadzic sprawe do stanu takiego absurdu ,ze wiarygodnosc tego staje sie absurdalna.

Stara metoda dezinformacji. Czy to jest falszywka??? Sadze ,ze raczej ktos przy tym majstrowal by wycieklo.Moze kogos sumienie ruszylo???bo zobaczyl ze to jest droga w przepasc. Mysle ,ze nawet  paru przedwojennym komunistom w glowie sie nie miescilo do czego sie przylaczyli. Choc trudno posadzac ich o posiadanie sumienia! Choc z drugiej strony jak wielu ludzi jest zmanipulowanych i ciezko im jest cos wytlumaczyc .

Ja zawsze podchodze z dystansem do tego typu rewelacji ,ale wiele ,rzeczy  jakos uklada sie w calosc.

zaloguj się by móc komentować

SilentiumUniversi @Stalagmit 31 stycznia 2020 13:06
31 stycznia 2020 16:55

Czy w punkcie 3 przypadkiem nie chodzi o to, że wielu tych ludzi  wcześniej likwidowano?

zaloguj się by móc komentować

orjan @SilentiumUniversi 31 stycznia 2020 16:55
31 stycznia 2020 20:18

pkt 3 brzmi:

Przyśpieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP,   AK,   BCh  —  i innych ugrupowań, — które powstały bez naszej inspiracji. —   Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

Wbrew temu, co odczytuje Stalagmit (pozdrowienia!) nie chodzi o KPP ani o KZMP jako takie, ale o "krajowe sieroty" po nich.

PPS tzw. lubelska od 1945 do 1948 r. tworzyła koalicyjny rząd. Nawet miała tekę premiera Osóbka Morawski. Tyle, że to była fałszywa PPS. Prawdziwa była na emigracji i w konspiracji. Część z tej konspiracji usiłowała połączyć się i może przejąć tę lubelską, ale nic z tego nie wyszło. 

Określenie "krajowcy" odnosi się tylko do tych dwóch. Łączy je, że obie powstały z ruskiej inspiracji. Stąd wiedza i pamięć ich krajowych członków była dla ruskich niewygodna. Jedna z ponadczasowych dewiz ruskich służb, to "miortwyje nie mieszajut". Zwali się odpowiedzialność na wyklętych, więc trupy się jeszcze przysłużą.

Walterowcy to nazwa, którą wprawdzie od 1954r. zapożyczyło czerwone harcerstwo od ksywki K. Świerczewskiego. Tego jednak lansowano na bohatera natychmiast od jego śmierci w marcu 1947r. Nie ma tu zatem pewności anachronizmu w domniemanej fałszywce z kwietnia 1947r. Chyba pod tym mianem ujmowano także tzw. Dąbrowszczaków. To były środowiska o własnym potencjale organizacyjnym, więc także o potencjale frakcyjnym. Wydaje mi się, że Moskwa nie bardzo wierzyła w ich lojalność, więc ... wiadomo.

Walterowcy, AK, BCh i "inne ugrupowania" połączone są w tej instrukcji kwalifikacją łączy że powstały bez ruskiej inspiracji stąd były odbierane jako zagrożenie wiszące nad interesami ruskimi w Polsce.

W dyskusji fałszywka to, czy nie (moim zdaniem bezprzedmiotowej) odgrywa rolę pewna konfuzja polegająca na tym, że najwyraźniej te instrukcje miały zastosowanie stałe. Prawdopodobnie nadal mają sądząc po czynnościach niektórych osób. To są więc instrukcje ponadczasowe. Gdy w 1947r. mowa o zjednoczeniu organizacji młodzieżowych, to rok później powstaje przeciez ZMP. Ale też w 1973r. powstała na uczelniach SZSP, a w ogole to ta FSZMP łącząca wszystkie organizacje młodzieżowe. Jeśli więc przyjmiemy, że omawiana instrukcja mogła spowodować powstanie ZMP, to niby dlaczego wyłączyć, że w latachg 70-tych znowu wprawiono w czyn ciągle tę samą instrukcję.

Co do tajności, to znowu jest konfuzja. Poszczególne fragmenty tej instrukcji musiały bowiem byc przekazane daleko w dół, a już od poziomu umysłowego na dole zależało rozkimnienie skąd pochodzą i czyje te instrukcje są. Dla przykładu, każdy architekt, czy urbanista musiał wiedzieć o warunkach projektowania wynikających z pkt 28 - 30. Jeśli był idiotą, to mógł się nie domyślić, że chodzi o wzięcie głodem ew. buntu. Jesli jednak domyślił się o co chodzi, to już wiedział od kogo pochodzą instrukcje według których on sam ma projektować. Tajność jest więc fikcją. Tajne mogło być co najwyżej zestawienie tego wszystkiego w jeden obraz, a i tym musiała dysponować spora grupa działaczy komuny.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @orjan 31 stycznia 2020 20:18
31 stycznia 2020 20:40

W każdym bądź razie twórcy Konstytucji byli obcykani w tych zasadach i stworzyli majstersztyk. To samo dotyczy zasad funkcjonowania różnych instytucji państwowych oraz przenależnej im administracji.

zaloguj się by móc komentować

Matejek @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 20:58

to samo carycy ...?

czy to fałszywka? nad czym sie zastanawiać?  ... przecie to ewidentnie nieprawda, to w żaden sposób realizowane nie jest ... mamy przecie ... wolność ... i, no ... tę ... demokracje ... i w ogóle ...

zaloguj się by móc komentować

SilentiumUniversi @orjan 31 stycznia 2020 20:18
31 stycznia 2020 21:17

To jest strzał w dziesiątkę: mieli na myśli pozbycie się komunistów, którzy uniknęli śmierci w latach trzydziestych przebywając poza ZSRS np. w polskich więzieniach

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Matejek 31 stycznia 2020 20:58
31 stycznia 2020 21:25

Tylko dlaczego tą elitą polityczną, finansową, administracyjną, sądową, dziennikarską są dalej wnuki utrwalaczy władzy ludowej? Jacyć tacy zdolni, czy co?

zaloguj się by móc komentować


ikony58 @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 21:55

Bogdan Urbankowski,

Na zakończenie chciałbym zacytować nowoczesną wersję porad Sun Cy — instrukcję zwaną „45 zasad zniewolenia Polaków”. Czynię to w tym miejscu i z wahaniem. Tekst w sposób przenikliwy wyjaśnia niektóre tajniki rządzenia Polską, jednak jego autentyczność nie jest pewna. Powiem inaczej: nie jest pewna jego tożsamość, niektóre bowiem „zasady” można było wyczytać w stenogramach z tajnych narad KC PPR, inne — w stenogramach wypowiedzi pracowników MBP i to niekoniecznie Rosjan. Wątpliwość moją budzi raczej integralność dokumentu. „45 zasad zniewolenia Polaków” wyjęto podobno z tajnej kancelarii Bieruta, opublikowano w roku 1989 na Zachodzie (Nowy Dziennik, Dziennik Związkowy Zgoda w Chicago), dopiero potem w kraju. Ze względów oczywistych redakcje ograniczyły się do informacji ogólnej, podając, iż jest to wierny przekład z języka rosyjskiego. Nie wiadomo jednak, ani kto, ani kiedy go dokonał, nie wiadomo też, jak wyglądał oryginał. Tytuł instrukcji prawdopodobnie został nadany jej „po drodze” — nie jest pewne, w którym momencie

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ikony58 31 stycznia 2020 21:55
31 stycznia 2020 21:56

Niektóre punkty instrukcji brzmią jak tłumaczenie zaleceń Sun Cy z chińskiego na polski — za pośrednictwem rosyjskiego. Dostosowanie do czasu i miejsca, bardziej szczegółowe — lecz intencja pozostaje ta sama: zniewolić cały naród. Jak najmniejszym kosztem, przy jak największej pomocy „elit” tegoż narodu. Fragmenty robią wrażenie kompilacji wytycznych dawanych przy różnych okazjach — czy skompilowała je strona rosyjska (któryś z pracowników ambasady?), polsko-sowiecka (KC PPR? PZPR?) czy wreszcie polska, opozycyjna — pozostaje bez wyjaśnienia. Punkty 1 i 2 dotyczą pracy ambasady, punkt 3 robi wrażenie wtrętu wstawionego dla poprawienia wizerunku „lewicy”, zaskakuje brak NSZ, WiN, NOW, PSL i w ogóle wszystkich liczących się sił opozycyjnych (AK formalnie już nie istniała), punkt 4 robi wrażenie dyrektywy najwcześniejszej, 7 brzmi jak instrukcja z czasów PZPR, gdy partia miała monopol na duże organizacje zakładowe — i na kneblowanie im ust. Od tego momentu staje się wyraźny rozdział pomiędzy dyrektywami dla pracowników służb sowieckich (1, 2, 10, 11, 24, 36, 37, 38) a wytycznymi dla bliżej nieokreślonych władz wojskowych (4, 20, 21) bądź cywilnych (16, 17, 18, 42, 43, 45). Niektóre zalecenia mają charakter operacyjny, np. 24, 28, i przypominają instrukcje, jakie otrzymywały oddziały „Specnazu” mające opanować jakiś teren (destabilizacja transportu i łączności, zatruwanie bądź odcinanie wody pitnej), niektóre robią wrażenie nadinterpretacji dorabiającej makiaweliczną ideologię do bałaganu i głupoty (np. punkt 29). Można powiedzieć, iż jako całość instrukcja budzi wątpliwość. Nie budzą natomiast jej poszczególne elementy. Sowieci rządzili w Polsce tak, jakby wcielali w życie tego rodzaju instrukcję.

zaloguj się by móc komentować

Ogrodnik @ewa-rembikowska
31 stycznia 2020 22:02

Bardzo dobra fałszywka!

Parafrazując, można rzec: "idealna falszywka, to hołd złożony oryginałowi". Albo?

Mnie ciekawi te nagminne używanie słowa "krajowiec". Czyżby dotyczyło to wszystkich "krajów"?; Czechosłowacji, Mołdawii, Boliwii, itd?

Albo ten specjalny nadzór nad sektorem wydobywczym? 

Zresztą każdy ma świadomość, jak ciężko o oryginał, ech.

Dziękuję Pani.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Ogrodnik 31 stycznia 2020 22:02
31 stycznia 2020 22:08

Papierowy dokument z instrukcją zabrany z domu exszefa WSW  gen. Teodora Kufla jest od 2016 roku w IPN. W sumie mogą o niego wystąpić naukowcy i dziennikarzy, by obejrzeć dokument z bliska.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 10:09
31 stycznia 2020 22:11

Juz kiedys czytalam...

... te "zasady zniewolenia... jednak dzisiaj w trakcie czytania  naprawde  MROZILO  mi ono  krew w zylach  !!! 

Autorstwo przypisywane tym zasadom nie ma dla mnie dzis znaczenia, bowiem  sa one tak  UNIWERSALNE... i dlugo jeszcze beda... i mogla je zastosowac  Rosja radziecka,  ale rownie dobrze  wykorzystuje je  Lunja  ELropejska  !!!

A punkty 14 i 15 w dzisiejszych realiach sa tak wymowne,  ze komentarz  jest naprawde zbedny... stosowali je  BOLSZEWICY  stosuje  je takze  dzisiejsza zaklamana i obludna  "nasza i polska"  TARGOWICA...

 

... to naprawde widac jak na dloni  !!! 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 31 stycznia 2020 22:11
31 stycznia 2020 22:15

Oj to krąży od dłuższego czasu. Wrzuciłam tu, aby nie zapomnieć. Atak Unii na reformy sądowe jest w stylu pkt. 14 i 15. Zasady są poniekąd uniwersalne, jak sypać piach w szprychy i robić wodę z mózgu obywatelom, więc patrzmy, przyglądajmy się, kto nam jakie rozwiązania sufluje i z którego to jest punktu.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:11
31 stycznia 2020 22:17

Ma Pan racje...

... oni i dzis  mysla  TAK  SAMO,  jak tamta  BLADZ i  SWOLOCZ  wtedy... bo - de facto -  sa ich  SPADKOBIERCAMI  !!!

Nigdy nie zostali rozliczeni i ukarani, chocby symbolicznie... praktycznie - do dzis -  wlos im z glowy nie spadl  !!!

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 22:08
31 stycznia 2020 22:19

No właśnie, ktoś powinien w końcu niewątpliwe i skutecznie zweryfikować autentyczność (lub jej brak tego) dokumentu, eliminując wszelkie wątpliwości. I to tyle tytułem podsumowania

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @orjan 31 stycznia 2020 20:18
31 stycznia 2020 22:21

Dziękuję i również pozdrawiam. Chciałem po prostu wyrazić swoje wątpliwości i wypunktować niezgodności dokumentu, który uznaje się za nieautentyczny. Rzecz jasna ostateczna ocena należy do historyków, zwłaszcza specjalistów w zakresie dyplomatyki.

zaloguj się by móc komentować


DYNAQ @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 22:15
31 stycznia 2020 22:42

Brakuje autentycznie polskich służb które by namierzały i pacyfikowały tę agenturę.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 22:15
31 stycznia 2020 22:48

Dokladnie tak...

... jutro poprosze siostre aby mi  wydrukowala te "falszywke",  bo warta jest ona  OGOLNOPOLSKIEJ   PROMOCJI  !!!

Tak -  w kazdym polskim domu taka "falszywka"... a punkty  14,  15  i  42  to dzis  KWINTESENCJA  i  "modus operandi"  zdegenerowanej  i  zdychajacej  Lunji  i tych  debili  brukselskich  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @DYNAQ 31 stycznia 2020 22:42
31 stycznia 2020 22:52

O moj Boze...

... jak te  cale "polskie sluzby"  to wlasnie  AGENTURA  !!!

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @Paris 31 stycznia 2020 22:52
31 stycznia 2020 23:51

Dlatego piszę o takich co nie mają códzysłowu.

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @DYNAQ 31 stycznia 2020 23:51
31 stycznia 2020 23:52

...cudzysłowu...

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @ewa-rembikowska
1 lutego 2020 00:01

Stale bardzo aktualne. Niezależnie, czy spreparowane, czy oryginalne. Ale - prawdziwe.

 

zaloguj się by móc komentować

olo @krzysztof-laskowski 31 stycznia 2020 10:02
1 lutego 2020 08:38

ale to chyba zmienia perspektywe, bo wtedy klucz nie jest do tajemnic a do umyslow

zaloguj się by móc komentować

orjan @KOSSOBOR 1 lutego 2020 00:01
1 lutego 2020 10:50

Otóż to! Prawdziwość poszczególnych instrukcji, ich pochodzenie, ich stosowanie w praktyce oraz komu miały służyć i nadal służą - nie budzą żadnych wątpliwości. Jeśli więc jest to jakaś kompilacja z niewiadomego okresu po 1947r. (choćby i z wczoraj), to nie likwiduje to prawdziwości, bo tę prawdziwość mamy i nadal miewamy potwierdzoną historycznie, empirycznie, a nawet organoleptycznie.

Jeśli jednak to zestawienie nie jest późniejszą kompilacją, a zestawienie instrukcji autentycznie pochodzi już z 1947r., to może budzić pewien podziw jak to oni wszystko "ogarnęli myślą lotną", co za siła, perfidia, itd. W takim momencie dobrze jest wspomnieć np. tego Chińczyka, Makiawelego i innych naukowców w temacie, że Ruskie sowiety wcale tu prochu nie wymyśliły. One po prostu pozbyły się cywilizacyjnych barier.

No Ruskie, poskładały te instrukcje do kupy, lecz założę się, że o suchym pysku w jakimś łagrze, odpowiedniku Akademgorodka. Co tu więc "podziwiać od strony naukowej". Natomiast trzeba silnie podkreślać, że tyle gnoju robiąc, w ujęciu długookresowym skutku nie osiągnęli, co widać na dzisiejszych mapach. Sa jak ten Achilles ścigający się z żółwiem. Trzeba bacznie uważać na "sieroty" po nich, bo te z rozpędu nadal mieszają przeciw Polsce.

Teraz, czy to odniesione jest konkretnie do Polski, czy w ogóle do każdego kraju? Moim zdaniem te instrukcje są konkretnie wyspecjalizowane dla Polski. Nie tylko dlatego, że podejmują szczegóły wyłącznie polskie (jak ci, tfu, Walterowcy). Każdy Rosjanin, co widoczne jest nawet w ich wielkiej literaturze pięknej, dobrze rozumie, a przynajmniej instynktownie wie, że Polska i Polacy to nie tylko kraj, państwo, naród, ale przede wszystkim jest to idea. Dlatego potrzbne są w Polsce inne środki okupacyjne. Tu zreszta popadają w sprzeczność, bo jako materialiści odrzucają aksjomat, że idea jest nieśmiertelna. Obecna wojna hybrydowa nie toczy się z żadnym PiS-em, lecz z Polską jako ideą. PiS jest przeciwnikiem zastępczym do podjudzania miejscowej targowicy.

 

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @orjan 1 lutego 2020 10:50
1 lutego 2020 11:29

Dziękuję za piękne uzupełnienie. Właśnie tak toczy się od 1945 roku wojna z Polską jako ideą. Teraz oglądamy kolejną odsłonę tej wojny. W tym momencie wojny otwartej, dzięki czemu możemy obejrzeć wszystkie szable Targowicy.

 

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @orjan 1 lutego 2020 10:50
1 lutego 2020 14:37

Obecna wojna hybrydowa nie toczy się z żadnym PiS-em, lecz z Polską jako ideą. PiS jest przeciwnikiem zastępczym do podjudzania miejscowej targowicy.

Nad wyraz trafna ocena.

Dodam, iż skodyfikowanie działających reguł na piśmie i puszczenie w obieg jako fałszywki też ma swój cel - tzn. w faktu, iz dokument nie jest autentyczny w ścisłym sensie (nie jest wytworem organu na zasadzie instrukcji formalnej), a sprokurowany ma sugerować iż tezy w nim zawarte nie są prawdziwe. Makiawelizm w wersji high-end, turbo.

zaloguj się by móc komentować

Matejek @Matejek 31 stycznia 2020 20:58
1 lutego 2020 15:31

to jest rozwinięcie 'idei': 2h45'55'' /pomimo tego, że ''szarlatan'' .../  
https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/179252026498537/ (nie da się inaczej, bo pousuwali mu teraz konta/po tym wszystkim i po tym, jak ''traktować wirusa''/)
a tak 'obok', czy to nie ma ''coś wspólnego z zaufaniem, wiarą, zawierzeniem ... ... 'podejściem' ?
czy ''bezmózgiem'' i hulaj dusza póki ...?/  ok. 4 minuta https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/171153500900291/

zaloguj się by móc komentować

Matejek @Matejek 1 lutego 2020 15:31
1 lutego 2020 16:18

ale ... to oczywiście nieprawda ...
nic, co się 'odbija' w rzeczywistości ...

zaloguj się by móc komentować

Matejek @Matejek 1 lutego 2020 16:18
1 lutego 2020 16:19

fejk, fałszywka i tyle ...

zaloguj się by móc komentować

Matejek @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 21:25
1 lutego 2020 17:23

genetyka pani/e/! ''mówi sama za się, tera to już i prawnuki

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Stalagmit 31 stycznia 2020 10:00
1 lutego 2020 18:14

A to ciekawe. Czyżby inna dyspozytornia globalna?

Tak czy inaczej wszystko niezwykle ujmujące:

"Doprowadzić   do   tego,   aby   pracownicy na stanowiskach państwowych (z   wyjątkiem   służb   ścigania   i   pracowników  przemysłu wydobywczego) — otrzymywali niskie pobory.

Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oświaty i kierowników różnych szczebli. ...

11. Należy   zwrócić   szczególną   uwagę,   aby   prasa   krajowców  nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju.   — Nie można też nazwać tego handlem.   — Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej."

Krajowcy/tubylcy - usiłuję sobie przypomnieć czy jest takie słówko w języku rosyjskim i nie mogę. Pewnie za słabo go znam. Znam tylko słówko globalne, również używane w rosyjskim: aborigieny. 

zaloguj się by móc komentować

Matejek @ewa-rembikowska
1 lutego 2020 21:12

a tak na tzw. ''wekend'', czyli na Niedzielę  - coś normalnego 

 

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @DYNAQ 31 stycznia 2020 22:42
1 lutego 2020 21:53

Agentura jest pod ochroną. To sól "Tej ziemi" Kramek siedzi?

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @orjan 1 lutego 2020 10:50
2 lutego 2020 00:43

"One /Ruskie/ po prostu pozbyły się cywilizacyjnych barier."

Bardzo trafne. 

No i na cos takiego jak bolszewizm /o specyficznym zsładzie narodowościowym.../ w działaniu realnym nikt w Polsce nie był przygotowany - to było poza naszą percepcją. Na działanie Teutonów zresztą też. Polska jako idea jest oddalona o lata świetlne od jednych i drugich. Nie mówiąc już o tych trzecich... 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @KOSSOBOR 2 lutego 2020 00:43
2 lutego 2020 00:44

składzie narodowościowym.

zaloguj się by móc komentować

SilentiumUniversi @orjan 31 stycznia 2020 20:18
2 lutego 2020 02:36

Nie dawało mi spokoju to zestawienie organizacji: kilka komunistycznych z przodu, w tym niezbyt istotne, potem niealfabetycznie dorzucone AK i BCh, pominięty WiN i NSZ. W jakich kręgach panowało przekonanie, że głównymi ofiarami komunizmu są komuniści, a reszta się nie liczy? BCh w późniejszym okresie było zresztą tolerowane. Stawiał bym na odstawionych od cycka, a nadal kochajacych komunistów, niekoniecznie tutejszych. O sowieckich sporo pisał Sołżenicyn. W tym przypadku oczywiście nie byłby to dokument oficjalny, tylko "prawdziwa fałszywka", stworzona przez autora, który znał meandry władzy z doświadczenia. Co taki półoficjalny dokument robił u generała?  Uznawał go za ważny? Rozpracowywał środowisko?  To już może pozostać milczeniem.

zaloguj się by móc komentować

valser @ewa-rembikowska
5 lutego 2020 08:54

Chetnie bym zobaczyl jakas fotokopie tego dokumentu w orginalnym rosyjskim zapisie, dowiedzial sie kto tlumaczyl i gdzie jest zdeponowany orginal?

Taka sprawa... w punkcie trzecim...

Przyśpieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP,   AK,   BCh  —  i innych ugrupowań, — które powstały bez naszej inspiracji. —   Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

Dokument jest rzekomo z 1947 roku, a Walterowcy, harcerski hufiec powstali w 1954 roku. Inni walterowcy nie funkcjonowali.

Moim zdaniem ten "dokument" to jest lipa. Nigdy nic takiego nie powstalo, ktos go sfabrykowal ostatnimi czasy.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @valser 5 lutego 2020 08:54
5 lutego 2020 09:57

Zanim powstał hufiec harcerski - Walterowcami nazywano komunistów, którzy walczyli w Hiszpanii. Była to jedna z kilku obiegowych a nie oficjalnych nazw. 

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @ewa-rembikowska
5 lutego 2020 11:35

Dzieki za przypomnienie. Nie znałem. Nie da rady ogarnąć wszystko w danym nam wymiarze czasu.

Przyczynek o 45 punktach przypomniał mi wynotowany fragment z pewnej pozycji. Pozwolę sobie wkleić tutaj.

Jest to krótki fragment z wywiadu [Present Tense VIII, 1, automne 1980], który pojawiło się we francuzkiej pozycji L'Herne, zbierającej fragmenty ulotne.

 

(...) około roku 1929, [Franz Borkenau] napisał książkę, w której opowiada historię. Lukàcs wyjaśnił mu, że istnieje rodzaj tajnej inicjacji, że [ukrytym] sensem walki o komunizm był nihilizm jako kategoryczny imperatyw. To było dla niego nowe i wywołało szok. (...)

 

Borkenau był potomkiem austriackiej zamożnej zasymilowanej rodziny żydowskiej. Konsekwencją tej rozmowy było zerwanie z partią.

Książkę opublikowano w 1938, namiar z przypisu w L'Herne. Scholem podkreślił, że taka rozmowa (pomiędzy mistrzem a jego ulubionym uczniem) jest [jak dla G.S.] wiarygodna. 

 

Więcej o tej rozmowie w pozycjach:

Franz Borkenau, The Communist International, London, 1938, Faber and Faber, str. 172-173;

George Lichtheim, LUKACS, Paris 1973, str. 219

zaloguj się by móc komentować

chlor @ewa-rembikowska 5 lutego 2020 09:57
5 lutego 2020 12:00

Rzeczywiście, jeszcze jak byłem w postawówce ponad 50 lat temu to uczono o tych walterowcach w związku z Hiszpanią a nie z harcerstwem.

Dziwne że jakoby ludziom radzieckim przeszkadzało KPP, PPS, tak samo jak AK. Ktoś chciał je dopisać do "patriotycznych prześladowanych" organizacji?

Sądzę, że to wymyślił jakiś lewicowy opozycjonista. Ułożył listę widocznych gołym okiem szaleństw bolszewii w Polsce w formie udającej prikaz KGB.

Te zasady były już bardzo dawno odczytywane w Radio Wolna Europa.

 

zaloguj się by móc komentować

chlor @ewa-rembikowska 5 lutego 2020 09:57
5 lutego 2020 12:00

Rzeczywiście, jeszcze jak byłem w postawówce ponad 50 lat temu to uczono o tych walterowcach w związku z Hiszpanią a nie z harcerstwem.

Dziwne że jakoby ludziom radzieckim przeszkadzało KPP, PPS, tak samo jak AK. Ktoś chciał je dopisać do "patriotycznych prześladowanych" organizacji?

Sądzę, że to wymyślił jakiś lewicowy opozycjonista. Ułożył listę widocznych gołym okiem szaleństw bolszewii w Polsce w formie udającej prikaz KGB.

Te zasady były już bardzo dawno odczytywane w Radio Wolna Europa.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @chlor 5 lutego 2020 12:00
5 lutego 2020 12:10

No właśnie zdrowemu sercu partii bolszewickiej przeszkadzali walterowcy, bo nie zostali przez nich stworzeniu i namaszczeni, czyli mogli zagrażać spoistości partii.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @chlor 5 lutego 2020 12:00
5 lutego 2020 12:12

wszystko w ramach walk frakcyjnych. A jeszcze walterowcy jakby nie było walczyli w Hiszpanii - kraju kapitlaistycznym, więc może zostali zarażeni miazmatami nieprawomyślnych myśli.

zaloguj się by móc komentować

orjan @ewa-rembikowska 5 lutego 2020 12:12
6 lutego 2020 10:32

Użyte w tym dokumencie określenie "Walterowcy" oczywiście pochodzi od używanego w Hiszpanii pseudonimu gen. Karola Świerczewskiego. Nie wdając się tu w oceny tego człowieka (moje są wyłącznie negatywne), trzeba najpierw zauważyć zagadkę jego śmierci. Nie można wyłączyć, że on sam został tam w Bieszczadach najpierw zlikwidowany jako niewygodny "Walterowiec". To pozostawałoby w zgodności z krótko potem wydanymi instrukcjami, o których tu dyskutujemy.

Rzecz w tym, a wszystko na to wtedy wskazywało i dziś wskazuje, że bezpośrednio po wojnie ów gen. Walter stał się rodzajem magnesu przyciągającego różne tendencje frakcyjne przynajmniej w wojsku. Czy stał się mimowolnie, czy był tego organizatorem, lub słupem właściwych organizatorów. Tego nie wiem tym bardziej, że gościu, tzn. gen. Walter, miał już ustaloną opinię opoja, a po bitwie pod Budziszynem należało w ogóle wątpić w jego osobisty potencjał organizatorski.

Niemniej, miał on wysokie, być może wówczas najwyższe  kwalifikacje co najmniej do funkcji słupa, przy którym mogłaby się jakoś gromadzić frakcja w wojsku, czy szerzej. Obiektywnie rzecz biorąc, osobiste więzi kombatanckie potrafią być bardzo silne zwłaszcza w tamtych, tuż-powojennych czasach. Czy tak naprawdę było, czy nie było, to i tak nie miałoby wtedy decydującego znaczenia bowiem kumuniści, a tym bardziej stalinowcy, za największą,  nieścieralną i niewybaczalną zbrodnię uważali działalność frakcyjną, a ta była dla nich udowodniona, aby tylko samym przypuszczeniem.  Właśnie dlatego "Walterowcy" znajdują się w tych instrukcjach.

Samego gen. Waltera po śmierci komuniści ubóstwili i jako juz nieszkodliwego zagospodarowali na swoje sztandary. Stąd potem jego patronat nad czerwonym harcerstwem, w którym dojrzewali J.Kuroń, A.Michnik, S.Blumsztajn-pier.olę-nie-rodzę, J.Lityński, a nawet perła późniejszego aktorstwa A.Seweryn. Określenie "Walterowcy" zostało w ten sposób przejęte. Pozamiatane.

Prowadząc takie rozważania o usuwaniu potencjalnych frakcji warto porównawczo zauważyć, że instrukcja wskazuje także na PPS, co warto skojarzyć z tym, że sam tow. Wiesław (czyli W. Gomułka) akurat po dacie tej instrukcji został w 1948r. odsunięty, a w 1951r. nawet aresztowany. A przecież swoją drogę polityczną rozpoczynał właśnie w PPS.

 

zaloguj się by móc komentować

orjan @ewa-rembikowska 5 lutego 2020 12:12
6 lutego 2020 11:57

W zakresie spekulacji podam pewną ciekawostkę, o której mi kiedyś opowiedziano, gdy sam byłem w wojsku (SOR druga połowa lat 70'). Otóż podobno pod koniec lat 60' gen. Florian Siwicki miał czarnego spaniela imieniem Ebro.

Por:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Ebro

On sam oczywiście w żadnej Hiszpanii nie walczył, bo raczej chodził wtedy do szkoły podstawowej. W takim razie ciekawą zagadką jest, skąd taka "psia deklaracja", której nie sposób nie kojarzyć właśnie z tymi hiszpańskimi "Walterowcami" a przynajmniej odczytywać jako wyraz sympatii dla nich jako ewentualnej frakcji. Czy były to jakieś reminescencje emocjonalne, a może tylko prowokacja? F. Siwicki bowiem byłby ostatnim, którego można byłoby podejrzewać o najmniejsze choćby skłonności frakcyjne. Natomiast o likwidacyjną sympatię dla frakcji to i owszem.

 

zaloguj się by móc komentować

kazef @Stalagmit 31 stycznia 2020 09:42
6 lutego 2020 14:01

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2012-t5/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2012-t5-s129-190/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2012-t5-s129-190.pdf

Antoni Zieliński omawia w powyższym artykule wcześniejszą o 2 lata Instrukcję (tymczasową) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r..

Cytuje także Instrukcję NK/003/47, którą opublikowali jako pierwsi: H. Pająk, S. Żochowski, Rządy zbirów , Lublin 1996 - Zieliński pisze następująco:

Trzeba jednak nadmienić, że przywołana praca [Pająka i Zochowskiego] nie spełnia kryteriów wydawania źródeł, np. autorzy nie podają, kto (jaka instytucja) jest autorem instrukcji - jeśli tego elementu nie ma w dokumencie, należało to zaznaczyć w omówieniu. Natomiast fakt, że dokument jest o dwa lata późniejszy od Instrukcji tymczasowej z 13 II 1945 r. nie ma większego znaczenia. Klimat, w jakim powstawały radzieckie przepisy, ukształtował się znacznie wcześniej.

IPN przejmując archiwum Teodora Kuffla wpisał do ewidencji:

IPN BU 3347/7: Instrukcja NK/003/47 – odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta. Instrukcja przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, 4 str.

https://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunika...u-teodora-kufla

Od siebie dodam, że gdyby taki dokument rzeczywiście powstał, napisany byłby po rosyjsku i tłumaczony na polski. Tylko przez kogo? W każdym razie, póki nie ma oryginału, a jedynie "odpis" (nie wiadomo z jakiego źródła, bo oryginału nie ma) nie możemy traktować tej Instrukcji  jako prawdziwej. Treść Instrukcji  jest dosyć dziwna w wielu miejscach i brzmi mało realistycznie. Raczej mało realne jest także to, że sowieci tworzyli tak dokładne i obszerne instrukcje dla swoich służb. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @orjan 6 lutego 2020 10:32
6 lutego 2020 14:02

Po 60 latach mało kto pamięta, jakie było pierwotne znaczenie danego pojęcia. Można wówczas wszystko. Orwell się kłania. Walter wg mnie został odstrzelony przez swoich. Był bardziej przydatny jako martwy. Jako żywy stwarzał za dużo problemów. 

zaloguj się by móc komentować

Zdzislaw @ewa-rembikowska 6 lutego 2020 14:02
6 lutego 2020 21:01

Zresztą dokładnie zgodnie z omawianą tu instrukcją: w koncu Walter to główny walterowiec 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @ewa-rembikowska 31 stycznia 2020 13:25
7 lutego 2020 08:01

A może ktoś "zmoderował" starszą wersję tekstu instrukcji, zmieniając nieaktualne  nazwy i określenia na te, które już funkcjonowały w okresie redagowania  nowszej wersji?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @stanislaw-orda 7 lutego 2020 08:01
7 lutego 2020 08:02

Poza tym nie należy  wykluczyć pospolitego niechlujstwa w tłumaczeniu z rosyjskiego.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować