-

ewa-rembikowska : Wczoraj Warszawianka, dziś Kujawianka.

Białoruś stawia na blockchain'y, Polska na podatki.

Czy pamiętacie spot, w którym biskup Pieronek konspiracyjnym szeptem pytał, jeśli nie Unia Europejska, to co? Białoruś?

Polska jest członkiem przodującej na każdym polu Unii Europejskiej, Białoruś ma satrapę.

Tenże saptrapa w dniu 22 grudnia 2017 roku podpisał dekret "O gospodarce cyfrowej", który legalizuje ICO, kryptowaluty i inteligentne kontrakty oparte na technologii blockchain.

Dekret wszedł w życie w dniu 28 marca 2018 roku.

Dekret nie zawiera żadnych ograniczeń ani specjalnych wymagań dotyczących tworzenia, wystawiania, przechowywania, sprzedaży lub wymiany tokenów cyfrowych, a także obsługi giełd i platform kryptowalutowych. Osoby fizyczne są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z wydobywania, nabywania i sprzedaży tokenów cyfrowych. Działania związane z wydobyciem, tworzeniem, nabywaniem i sprzedażą tokenów cyfrowych pozostaną wolne od podatku do 2023 r.

Główym terenem pilotażowych eksperymentów z technologią blockchain jest Białoruski Park Hi-Tech, utworzony w 2005 z inicjatywy Prezydenta Białorusi. Park ten w tej chwili jest liderem IT w Europie Wschodniej i WNP.

Dekret przedłuża także ulgi podatkowe dla firm będących rezydentami HTP do 2049 r.

Mieszkańcy Białorusi pracujący w Hi-Tech Park są zwolnieni z wszelkich podatków z działalności gospodarczej, VAT i podatku od nieruchomości. Firmy będące rezydentami HTP korzystają ze wszystkich zalet specjalnego systemu podatkowego, niezależnie od lokalizacji ich biura w Białorusi, Pozwala to w pełni wykorzystać potencjał edukacyjny, naukowy, badawczy, zawodowy i infrastrukturalny całego kraju.


Pracownicy rezydentów białoruskiej Hi-Tech Park płacą 9% podatku dochodowego od osób fizycznych zamiast 13%.

Na Uniwerystecie Państwowym w Homlu utworzono specjalność „Informatyka ekonomiczna” . Studenci poznają tajniki i zastosowanie technologii blockchain. Wiedzę teoretyczną już od pierwszego roku studiów będa konfrontować z praktyką w firmach komputerowych.

Wróćmy do Polski.

17 stycznia 2018 roku Ministerstwo Cyfryzacji cofnęło patronat dla Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain.

28 marca 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Bitcoin opublikowało na swoim profilu na Facebooku informację, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zażądała od polskich giełd i kantorów kryptowalutowych przekazania „całych baz danych transakcji oraz informacji o kontach i adresach BTC”.

4 kwietnia 2018 Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wytyczne dotyczące rozliczania kryptowalut - Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC

Przytoczę je w całości za stroną Ministerstwa Finansów, bo dopiero w takiej formie robi odpowiednie wrażenie.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D10

 

 • W rocznym PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether.
 • Wskazujemy skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., przypominamy, że w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [1] przewiduje, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Sposób ich opodatkowania, wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależą od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Źródło przychodów

Przychody z obrotu krytpowalutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:

 • praw majątkowych [2]

albo

 • pozarolniczej działalności gospodarczej [3], jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia okreśłone warunki [4]: m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły (i nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 ustawy PIT).

Przychód

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

 • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
 • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT

Przychód z odpłatnego zbycia kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany – kwalifikowany do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT – powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (waluty tradycyjnej), innej kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi [5].

Przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT

Za przychód z działalności gospodarczej uznaje się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jednocześnie za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej [6] uważa się dzień zbycia prawa majątkowego – czyli dzień sprzedaży lub zamiany danej kryptowaluty – nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Koszt uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów [7].

Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
 2. nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
 3. są odpowiednio udokumentowane.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku obrotu kryptowalutą w ramach działalności gospodarczej sposób rozliczania i ewidencjonowania dla celów podatkowych uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów zależy od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych).

Warto zauważyć, że podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną i sformalizowaną formą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, dlatego też podatnik:

 • może dokonywać w niej zapisów wyłącznie na podstawie ściśle określonych dokumentów [8], takich jak np. faktury czy rachunki. Z tych względów dokumenty w postaci np. wyciągów z historią transakcji giełdowych z internetowej giełdy kryptowalut, czy wyciągów z kont bankowych z historia transakcji nie stanowią dowodów księgowych w rozumieniu przepisów i przychody oraz koszty uzyskania przychodu udokumentowane wyłącznie w ten sposób nie mogą zostać zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

Brak możliwości zaewidencjonowania danych przychodów czy wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – z uwagi na brak posiadania przez podatnika wymaganej w rozporządzeniu formy ich udokumentowania – nie oznacza automatycznego braku możliwości uznania ich odpowiednio za przychód oraz koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Jeżeli zatem podatnik w inny sposób rzetelnie udokumentuje powstanie przychodu podatkowego, czy poniesienie kosztu podatkowego, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego:

 • wydatki na zakup kryptowaluty ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, tj. „na bieżąco", czyli w dacie zakupu i według cen zakupu,
 • przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów z obrotu kryptowalutą brak jest podstaw prawnych do stosowania metody FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło") [9].

Inne zasady rozliczania i dokumentowania kosztów uzyskania przychodów obowiązują podatników prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości [10], gdyż:

 • przepisy ustawy nie zawierają katalogu dokumentów księgowych, które mogą stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych, a jedynie określają jego podstawowe elementy [11]. Z tych względów np. wyciągi bankowe potwierdzające transakcje zakupu lub sprzedaży kryptowaluty wraz z załączonym wydrukiem z dokonanej transakcji z giełdowego profilu jednostki, uzupełnionym o podpis osoby, która w imieniu jednostki dokonała tej transakcji, mogą być uznane za dowód księgowy w rozumieniu ustawy,
 • obowiązuje podział kosztów na pośrednie (potrącane w dacie ich poniesienia) i bezpośrednie (potrącane w momencie powstania ściśle związanego z nim przychodu);
 • przepisy[12] przewidują możliwość wyboru przez podatnika metody FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło") dla ustalenia wartości rozchodu określonych towarów.

Dochód

Dochody z obrotu krytpowalutą zakwalifikowane do:

 • praw majątkowych opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej [13] i wykazywane w zeznaniu PIT-36, w części D.1. lub D.2.,w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa [14],

albo

 • pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła przychodów. Wówczas dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu:
  • PIT-36, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • PIT-36L, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania 19% stawką podatku [15].

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) [16]. W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności.

Wyłączona z opodatkowania PCC [17] jest umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług [18]. Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę [19].

Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

W związku z tym należy pamiętać, że co do zasady podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut [20].

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Podstawa opodatkowania (którą zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest otrzymane wynagrodzenie) w przypadku handlu kryptowalutami zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę, ma być wyrażona w złotówkach (PLN).

[1] ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) – ustawa PIT

[2] o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy PIT

[3] o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT

[4] o których mowa w art. 5a pkt 6 ustawy PIT

[5] art. 11 ust. 1 ustawy PIT

[6] stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. le, lh-1j i 1n-1p w art. 14 ustawy

[7] zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy PIT

[8] wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

[9] o której mowa w art. 30a ust. 3 ustawy PIT

[10] ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395)

[11] art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości

[12] art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości

[13] określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT

[14] o których mowa w art. 18 ustawy PIT

[15] o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy PIT

[16] art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 1 i 2, art. 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) ­– ustawa PCC

[17] na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy PCC

[18] zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) – ustawa VAT (vide: pkt 31 wyroku TSUE – z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14)

[19] tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (vide: pkt 47 ww. wyroku TSUE)

[20] wyjątek – art. 86 ust. 9 ustawy o VAT

 

Co w praktyce oznacza 1% PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych)?

Osoba fizyczna obracająca kwotą 10 000 zł na giełdzie, posiadająca bota który wykonuje tylko 10 transakcji dziennie, od każdej transakcji powinna odprowadzić 1 % (100 zł) i złożyć w US wypełniony druk, dziennie daje to 1000 zł, rocznie 365 000 zł i 3650 wypełnionych deklaracji PCC do Urzędu Skarbowego. Niezależnie czy transakcja była zyskowna czy stratna.

https://kryptowaluty.info.pl/mf-obudzilo-sie-za-piec-dwunasta-nowe-wytyczne-rozliczania-podatkow-z-kryptowalut/

Blockchain powstała jako technologia pozwalająca handlować kryptowalutami. Ponieważ rewolucjonizuje sposób zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji, więc jej potencjał zaczyna być wykorzystywany w innych branżach - w bankach (księgi rachunkowe) ,  administracji (system uwierzytelniania dokumentów, podpisu cyfrowego i zapisu notarialnego).

Blockchain świetnie nadaje się do rozliczania transakcji kupna-sprzedaży energii pomiędzy jej producentami a ich klientami, w tym również rozproszonymi np. samochodami elektrycznymi.

Nie zdziwmy się jak za 20 lat wybuchnie jakaś afera związana z zakupem licencji zagranicznej na obsługę systemu uwierzytelniania dokumentów na platformie cyfrowej administracji państwowej.

 tagi: polska  białoruś  podatki  blockchain 

ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 09:29
54     2942    2 zaloguj sie by polubić
komentarze:
parasolnikov @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 09:42

Poruszyła Pani wiele wątków, ale kryptowaluty to tylko kolejny sposób na wyprowadzenie pieniędzy od ludzi, powinny być podatkowane jak hazard. Ludzie płacą pieniądze za bity i to wszystko. Blockchain to tylko rodzaj rozproszonej bazy danych, ja bym powiedział, że najlepiej to się nadaje na czata, a dokumenty lubie mieć na papierze w szafeczce ... a pieniądze w skarpecie.

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 09:48

Może żeby uściślić nawet jaśli kryptowaluta jest najbezpieczniejsza i nikt nie może jej sfałszować ani mi jej ukraść, to nawet jak mam ich milion, a nikt nie chce jej kupić jest warta 0.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 09:51

Super notka.  Jeszcze potem do niej wrócę,  na spokojnie postudiuję.

.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @parasolnikov 8 kwietnia 2018 09:42
8 kwietnia 2018 10:02

Kryptowaluty oparte są o wysoką technologię, którą można będzie zastosować przyszłościowo w innych dziedzinach. To, że kryptowaluty moga stać się elementem hazadru, nie oznacza, że państwo ma je tępić przy pomocy podatków.  Tu akurat tracącemu nie dzieje się krzywda, bo widziały gały co brały. W kryptowaluty bawią się ludzie młodzi i raczej zamożni. Przy okazji kontaktu z giełdami nabierają doświadczenia, które kiedyś zaprocentuje w ich życiu.

 

Przy okazji zapytam, czy da radę jakoś edytować wielkość liter, czy dostępny jest tylko jeden rozmiar jak u Forda?

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 10:02
8 kwietnia 2018 10:07

Nie można edytować, ale ludzie jakoś to hakują chyba przez wklejanie z worda można to jakoś zmieniać musiałbym pogrzebać.

Ja się zgadzam, ale najpierw bym wolał, żeby forex i "normalna giełda" była normalnie opodatkowana itd. A kryptowaluty akurat na samym końcu jako skutek. Bo uprzywilejowanie prawne kryptowaluty do dopiero prawdziwy dramat, tak samo jak z uberem.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @telok 8 kwietnia 2018 12:07
8 kwietnia 2018 12:19

Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce być strzyżony, to dlaczego mu tego zabronić?

Jak świat światem motorem napędowym gospodarki była chęć zysku. Czy ci kupcy weneccy to tak dla przyjemności handlowali, aby się nie nudzić? Zmieniła się technologia a człowiek w środku ze swoimi popędami i emocjami - nie.

Teraz jak to wykorzystać dla budowy potęgi państwa z jego gospodarką i armią?

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 12:19
8 kwietnia 2018 12:24

Ale są dwie inne rzeczy preferencyjne opodatkowanie i wspieranie przez państwo oszustwa,

i zasada chcącemu nie dzieje się krzywda.

Kryptowaluty budują swoją markę i popularność na tym, że są szarą strefą po prostu, a tylko trochę na tym, że to technologiczne mambo jambo.

I tak nie może być! Najpierw niech państwo ustali sensowne podatki na forex i giełde i handel obnośny i wtedy tak samo niech traktuje kryptowaluty.


 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @parasolnikov 8 kwietnia 2018 12:24
8 kwietnia 2018 12:39

Ale na Białorusi kryptowaluty nie są szarą sterfą. Na uczelni będą o niej uczyć. Czy to dobrze zatem, czy źle?

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 12:39
8 kwietnia 2018 12:42

Jeśli to dobrze rozumiem, to raczej to jest źle bo państwo wybrało oszustwo zamiast biznesu. Może by zwolnili od podatku firmy budowlane do 2023? I byłoby z tego więcej dobrego?

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 12:39
8 kwietnia 2018 12:45

Bo to zależy od kontekstu, czytałem jakiś czas temu o ustawie regulującej KW w szwajcarii i mnie to nie ruszyło, bo było to dostosowanie do zasad jakie panują dla innych działalności i to jest spoko. Dawanie pierwszeństwa KW nie jest ok. To tak jakby Państwo dało 0% podatku na kredyty  we frankach, a podatkowało kredyty w złotówkach co w tym dobrego?

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 12:50

Kryptowaluty to jedynie techniczna nowinka. Samej idei i zasad funkcjonowania pieniądza dłużnego nie zmieniają. Obecnie są testowane na różnych terytoriach zależnych, a po wprowadzeniu do powszechnego użytku skutecznie uniemozliwią korzystanie z pieniądza innego niż elektroniczny.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 10:02
8 kwietnia 2018 12:52

Nie, biorąc pod uwagę obowiązujący system prawny, właściwy pytanie brzmi: dlaczego akurat przychód ze spekulacji na rynku kryptowalut, miałby być tym zwolnionym z opodatkowania. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @parasolnikov 8 kwietnia 2018 10:07
8 kwietnia 2018 12:52

Idealne porównanie z Uberem. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 12:39
8 kwietnia 2018 12:55

Myślę, że Białoruś może stać się rajem dla piorących prawdziwe pieniądze na rynku kryptowalut. Ot, taka bananowa republika, gdzie legalnie można sobie poszaleć. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 13:19

No dobrze Panowie! 

Konkluzja z dotychczasowej dyskusji jest taka, że walnięcie młotkiem PCC w głowy kryptowaluciarzy jest ok.

Teraz mam pytanie takie.

Czy słuszne jest rozwijanie technologii blockchain dla obszarów NIE związanych z handlem kryptowalutami?

zaloguj się by móc komentować

przemsa @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 13:23

Nie, to nie jest żadne walnięcie młotkiem, tylko oczywisty z punktu widzenia państwa krok. Powtórzę: dlaczego akurat przychód ze spekulacji kryptowalutami mialby być nieopodatkowany?

 

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 13:19
8 kwietnia 2018 13:31

Blockchain jest dobry w mojej opinii głównie do komunikacji, ja bym chciał mejla w BC, albo czata na tej technologii.
To jak on jest wykorzystywany jest głupie bo nie rozwiązuje on prawdziwych problemów.


Ja kiedyś wymyśliłem hierarchie umów:


1. najmniej ważne są umowy pisemne
2. ważniejsze są umowy słowne
3. najważniejsze są umowy oparte o "wymowne spojrzenie" ew. "wymowne chrząknięcie"

Używanie BC w celach formalno-prawnych zakłada, że spisując umowę "nie do zmodyfikowania", będzie można ją można wyegzekwować a to dwie inne rzeczy i dwa inne problemy. Pani śledzi te sprawy to Pani wie dokładnie o czym mówie. Prawo mówi jasno, umowa mówi jasno, a sąd robi swoje BC nic tu nie zmieni, to jest rozwiązanie realnie niesistniejącego problemu.

Załącze Pani notkę by pokazać jak to się drzewiej odbywało i BC nie był nikomu do niczego potrzebny.

http://ewa-rembikowska.szkolanawigatorow.pl/potwierdzenie-szlachectwa-dokument-z-witebskiej-guberni-z-inflant-polskich-z-1819-roku

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @przemsa 8 kwietnia 2018 13:23
8 kwietnia 2018 13:31

Do tej interpretacji, którą przytoczyłam obrót kryptowalutami był opodatkowany normalnie, czyli jako podatek dochodowy rozliczany w deklaracji PIT, czyli tak jak wszyscy to robią.

Ostatnia interpretacja rozszerzyła jakby to powiedzieć bazę podatkową. I do PIT, czyli opodatkowania dochodu dodała opodatkowanie obrotu w postaci podatku od czynności cywilno-prawnych PCC niezależnie od tego, czy sama transakcja przyniosła zysk, czy stratę.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 13:31
8 kwietnia 2018 13:37

Z tego co zrozumiałem, kryptowaluty mają być opodatkowane tzw podatkiem Belki. Jeżeli coś namieszałem, to nieświadomie...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @przemsa 8 kwietnia 2018 13:37
8 kwietnia 2018 16:00

Podatek Belki to jest podatek od lokat bankowych i polisolokat i z kryptowalutami nie ma nic wspólnego.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @przemsa 8 kwietnia 2018 13:23
8 kwietnia 2018 16:02

Choćby po to żeby mu nie nadawać pozorów legalności... Skoro to zło to dlaczego państwo chce czerpać z tego tytułu (krzywdy ludzkiej, dramatów i samobójstw popełnionych z powodu nietrafionych  spekulacji) zysk dla siebie? To samo dotyczy hazardu, zakładów bukmacherskich, parabanków, giełdy i innych mechanizmów z pogranicza czy wprost z tzw. kreatywnej księgowości. Państwu nie przeszkadza to że ludzie robią sobie i innym krzywdę. Państwu przeszkadza tylko to że gracz/spekulant nie płaci od swojego hobby (tragedii) podatku... Mało tego. Instytucje państwowe które gwarantują legalność tego rodzaju przedsiębiorczości, prowadzą równolegle kampanie informacyjne przed nią przestrzegające, oraz zajmuje się walką z uzależnieniem od hazardu... Tego rodzaju dyzonans  nawet jakoś nazywa :) 

Przykład omawiany w notce to tylko kolejny dowód obłudy i chciwości, w którym państwo chce mieć swój zysk. Bezczelnością przebija go tylko przymusowa "inwestycja" w tzw. ZUS  (dla naszego dobra rzecz jasna) 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @OdysSynLaertesa 8 kwietnia 2018 16:02
8 kwietnia 2018 16:26

Tak, ale takie są realia tego państwa. Opowieści, jak powinno być, które są kompletnie oderwane od realiów, gdyż nikt mogący rządzić ich wprowadzenia nie postuluje,, są może i ciekawe, ale niewiele wnoszą. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @ewa-rembikowska 8 kwietnia 2018 16:00
8 kwietnia 2018 16:27

Ok, w takim razie przepraszam. Źle wcześniej to zrozumiałem. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 16:30

Pod tym linkiem głos w dyskusji, dlaczego obrót kryptowalutami nie powinien podlegać pod podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)? O ten podatek jest w tej chwili awantura a nie o PIT.

https://www.linkedin.com/pulse/opodatkowanie-transakcji-kryptowalutowych-pcc-czyli-o-marcelina/

zaloguj się by móc komentować

Szczodrocha33 @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 17:46

Moim zdaniem te wszystkie kombinacje jak kryptowaluty, jakies technologie blockchain, bitcoiny to rezultat tej dzumy ktora jeszcze w XX wieku dotknela waluty na calym swiecie. Odejscie od parytetu zlota, drukowanie papierowego pieniadza przez banki centralne bez zadnego umiaru (raczej emitowanie), i do tego postepujaca cyfryzacja, przelewy elektroniczne, to wszystko pole do dzialania dla calej rzeszy cwaniakow, spekulantow i zlodziei, zwanych finansistami, analitykami, maklerami gieldowymi itp.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Grzeralts 8 kwietnia 2018 12:50
8 kwietnia 2018 18:59

I na 99% tym cFaniakom i zjodziejom o to chodzi...

... tj. o wyeliminowanie gotowki z obrotu, ale to jest  NIEMOZLIWE  !!!

zaloguj się by móc komentować

POLFIC @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 21:54

Wlauta związana ze złotem? To mit. :)

 

"Wyobraźmy sobie dwie bliźniacze planety A i B. Z tymi samymi ludźmi, zasobami itd. Jest tylko jedna różnica. 

Bank centralny planety A ma 1000 ton złota i drukuje pieniędże zgodnie z parytetem, wymieniane na złoto,  zgodne z wymaganiami ekonomistów. 

Bank centralny planety B nie ma żadnego złota, ale drukuje dokładnie tyle samo banknotów, o takich samych nominalach co na planecie A.

I pojawia się pytanie, czy jest jakiś powód dla którego gospodarki tych planet będą się rozwijać inaczej? Czy będą różna inflacje? Na A będzie świetnie a na B będzie szalala hiperinflacja?"

zaloguj się by móc komentować

Caine @ewa-rembikowska
8 kwietnia 2018 23:26

Kryptowaluty służą do placenia okupu bandytom rozsylajacym wirusy jak np slynny Komorowski a ostatnio WannaCry.

Technologia utrudnia namierzenie odbierajacego okup.

zaloguj się by móc komentować

DrzewoPitagorasa @Paris 8 kwietnia 2018 18:59
9 kwietnia 2018 04:56

Gotówka już jest prawie wyeliminowania, przynajmniej na zachodzie. 

Gdy czasami płacę w sklepie banknotem $100 patrzą na mnie jak na potencjalnego przestępcę i przeswietlają ten banknot na wszystkie strony. Nie mówiąc już o tym że o wszelkich  transakcjach  w banku powyżej $10,000 jest automatycznie informowany urząd podatkowy. 

Za gotówkę można sobie kupić najwyżej kawę w starbaksie.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @przemsa 8 kwietnia 2018 16:26
9 kwietnia 2018 10:29

Dokładnie. Takie są realia tego państwa :) Znam ten bon mont o tym jak to nic nie można zrobić mając do dyspozycji cały aparat decyzyjny. I jak niepoważny jest to argument. Nauczył mnie tego PanPrezes kiedy był w opozycji i wyrażał się o Tusku jako "nicniemoge"... Tymczasem jak dla mnie to właśnie usprawiedliwianie takiego systemu bywa czasem ciekawe. Niewiele wnosi, poza dwmoralizacją.

No ale Każdy zajmuje się tym czego szuka :) Ja niestety nigdy nie pogodzę się z tak bezczelną kradzieżą i marnotrawstwem udrapowanym w "prawo i sprawiedliwość".

A z innych bon motow skoro już Pan uderza w ten klawisz to ja znam inny... "Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi". Prawda że równie trafny? :)

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @OdysSynLaertesa 9 kwietnia 2018 10:29
9 kwietnia 2018 12:19

Problem nie jest w tym, że się nie da, tylko że nikt tego nie chce. Jak przyjdzie ten, kto o tym nie wie, to zbierze po łbie.

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @ewa-rembikowska
9 kwietnia 2018 16:33

https://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/inwestujacy-w-kryptowaluty-wyjda-na-ulice-i,197,0,2402757.html

 

O co chodzi w tym całym bałaganie?
Co to znaczy: "Każdy inwestor jest w stanie w ciągu dnia wykonać kilkadziesiąt operacji."?

I dlaczego każda miałaby być opodatkowana?
 

zaloguj się by móc komentować


przemsa @OdysSynLaertesa 9 kwietnia 2018 10:29
9 kwietnia 2018 17:24

Czym innym godzenie się, a czym innym świadomość realiów. 

Co do innego bon motu: jak na razie tylko PiS pokazuje, że jednak, coś, cokolwiek się da. Ale niech tylko pojawi się taki, który może więcej i lepiej, chętnie go poprę. A może przegapiłem: jest już ktoś taki?

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Grzeralts 9 kwietnia 2018 12:19
9 kwietnia 2018 18:19

Dokładnie... Oni jednak wmawiają ludziom że się nie da, po czym uchwalają prawo (na lewo)  i w kilka dni znajdują na to całe mnóstwo kasy i ludzi chętnych na nowe stołki... Kto w to że się nie da wierzy... niech sobie SAM wierzy. Ale niech z innych idioty nie robi. Tego nie lubię najbardziej. 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @redpill 9 kwietnia 2018 14:33
9 kwietnia 2018 18:23

Też tak myślę... Dowodów nie mam, ale dobrowolnie nigdy się do czegoś takiego nie zapiszę

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @przemsa 9 kwietnia 2018 17:24
9 kwietnia 2018 18:37

Przepraszam bardzo ale właśnie dlatego że jestem boleśnie świadomy tych realiów, nie będę ich nikomu sprzedawał jako normy... A Pan możesz się pięknie ode mnie różnić.

I wiesz Pan co? Wiedziałem że zaraz wyskoczysz z tym na kogo masz głosować, i to bez namysłu nad tym że w związku z nieuchronnym (do tego świadomym) realizmem zwolnił mnie Pan z tej odpowiedzi... Nawet czysto teoretycznie :) Bądź Pan konsekwentny 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @parasolnikov 9 kwietnia 2018 16:33
9 kwietnia 2018 19:24

w związku nadinterpretacją MF i podpięciem kryptowalut pod prawa majątkowe, co skutkuje koniecznością odprowadzenia 1% podatku od obrotu dla niepoznaki nazwanego podatkiem od czynności cywilno prawnych oraz złożenia odpowiedniej deklaracji.

 

Jutro postaram się napisać artykuł, bo to właśnie obserwujemy naocznie proces psucia prawa przez urzędników. Mamy sytuację tu taką, że nie wie lewica co robi prawica. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska 9 kwietnia 2018 19:24
9 kwietnia 2018 19:25

a może wie, tylko świadomie wprowadza gigantyczny chaos.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @ewa-rembikowska 9 kwietnia 2018 19:24
9 kwietnia 2018 19:39

Elegancko napisane... Dokładnie z tym mamy tu do czynienia. A motorem napędowym jest pazerność aparatu władzy na pieniądze obywateli. Już mniejsza o to czy grających  świadomie w bitcoiny i inne zabawki czy też nie.  Państwo chce swoją działkę, i tak czy inaczej kolejny raz  tworzy pod siebie patologię prawa by te pieniądze "legalnie" zabierać. Sama technologia swoją drogą. 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @redpill 9 kwietnia 2018 19:29
9 kwietnia 2018 19:47

Nie ma się co dziwić... Białoruś to dobre miejsce na takie eksperymenty. Wystarczy dogadać sprawę z jednym człowiekiem i inwestycja może iść pełną parą... Póki co testuje się świadomość ludzi i reakcję na ewentualne regulacje prawne tego "fenomenu"... Parasol słusznego spostrzeżenia dokonał. Tu się nic nie zmieniło. Obstawia się wszystkie możliwe  kierunki niedorozwoju (zrównoważonego). Pytanie kiedy i do czego znowu ludzi zmuszą na drodze do całkowitej kontroli i permanentnej inwigilacji

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @redpill 9 kwietnia 2018 19:54
9 kwietnia 2018 20:00

A wszystko niezależnie i undergrandowo... Nobel Chomskiemu ;) 

zaloguj się by móc komentować

DrzewoPitagorasa @redpill 9 kwietnia 2018 14:33
9 kwietnia 2018 20:05

Też tak myślę.  Dlatego ten cały cyrk na początku,  że niby nie wiadomo kto jest twórcą tej technologii ( jakiś tajemniczy Satoshi Nakamoto), że niby jest wymierzona przeciw bankom itp. Gdyby od początku było wiadomo że stoją za tym banki i agencje rządowe nikt by tego nie tknął nawet kijem . 

zaloguj się by móc komentować

Paris @DrzewoPitagorasa 9 kwietnia 2018 04:56
9 kwietnia 2018 22:24

Moje spostrzezenia z pobytu we Francji byly wprost przeciwne... i do dzis one nie zmienily sie.

Pracowalam swojego czasu w takiej rodzinie francuskiej, ze w domu, w szafie lezalo sobie spokojnie  800.000€... na "czarna godzine".  Wiekszosc znajomych tej mojej patronki trzymala w domu podobne kwoty, a z tego co mi ona opowiadala - to nawet wieksze.

Ponadto ostatni sondaz ubiegloroczny ogloszony we francuskim telewizorze informowal, ze grubo ponad 60%  Frankow jest za utrzymaniem obrotu gotowkowego...

... a ja osobiscie - ZAWSZE - kupowalam we Francji swoje dobra za gotowke... nawet samochod kupilam za gotowke i nie bylo zadnego problemu... moze lekkie zdziwienie czy nie balam sie niesc "taaakiej" gotowki, ale w duzych nominalach to wcale nie bylo az tak duzo tego "papieru"...

... TYLKO  mlode Franki - ponoc - opowiadaja sie za platnosciami elektronicznymi, ale to tez nie jest do konca takie pewne... ntt.  saczona jest nieustannie ogromna, zaklamana propaganda i manipulacja  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 9 kwietnia 2018 19:25
9 kwietnia 2018 22:31

Oczywiscie, ze wie, Pani Rembikowska...

... Kryska Lagarde zapowiedziala to juz 5 lat temu... ze beda wprowadzac  CHAOS... i jeszcze beda na nim  ZARABIAC  !!!

Taka to TERAZ zlodziejska  mUNdrosc etapu  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 9 kwietnia 2018 22:31
9 kwietnia 2018 22:46

Tu  może być tak, że jeden urzędnik podłożył minę drugiemu, by go wysadzić. Może być też tak, że zlecenie przyszło z zewnątrz, by zrobić zadymę w społeczności krypto. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 9 kwietnia 2018 22:46
9 kwietnia 2018 23:00

Wszystko jest mozliwe...

... ale ewidentnie widac, ze sa ta przygotowania do niewyobrazalnego  urzedowego  ZLODZIEJSTWA  w tzw.  majestacie prawa... a raczej usankcjonowanego  BEZPRAWIA  !!!

I trzeba miec tego swiadomosc... i pewnosc.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Paris 9 kwietnia 2018 22:24
10 kwietnia 2018 06:28

Nikt ich nie będzie pytał za czym są. 

BTW: trzymanie takiej kasy w gotówce to w dzisiejszych realiach ekonomiczny idiotyzm. 

zaloguj się by móc komentować


OdysSynLaertesa @ewa-rembikowska
10 kwietnia 2018 14:20

Takie coś...

"...Powstający w Państwie Środka System Zaufania Społecznego jest dopiero w fazie projektu, ale pilotażowe testy są już prowadzone w pojedynczych prowincjach. Przykładowo w jednym z miast we wschodniej części kraju, mieszkańcy oceniani są w skali od 0 do 200 punktów. Każdy zaczyna z pulą 100. Złamanie prawa skutkuje utratą punktów, a za oddanie krwi czy prace społeczne przyznawane są bonusy. Przypomina to grę, w której za zachowania, które są zgodne z wytycznymi władzy otrzymujemy nagrodę, a za oportunizm jesteśmy karani. Niestety wielu Chińczyków tak właśnie to postrzega.

W rzeczywistości system ma oceniać każdy aspekt życia, a gdy ktoś odbiega od narzuconych norm znajdzie się na czarnej liście. To z kolei spowoduje, że nie może zaciągnąć kredytu na standardowych warunkach, czy otrzymać pracy w sektorze publicznym. Co więcej w przyszłości system ma również blokować aktywa wszystkim „niepokornym”.

Jeśli się to komuś nie podoba, to nie ma co liczyć na ucieczkę. Chińczycy przyznali, że zablokowali przy pomocy systemu możliwość wyjazdu za granicę już 7 milionom obywateli, a 3 miliony mogą zapomnieć o szybkim transporcie publicznym.

Program do złudzenia przypomina w swoich założeniach ten, który był wdrażany w NRD przez Stasi. Tyle, że jest znacznie bardziej nowoczesny. Już nie trzeba rozbudowywać siatki szpiegowskiej i opłacać donosicieli. Wszystko niemal za darmo zrobią systemy informatyczne, a każdy obywatel będzie miał już nie swoją teczkę lecz swój plik, w którym będzie zapisany każdy aspekt jego życia..."

https://independenttrader.pl/jak-powstaje-wspolczesne-niewolnictwo.html

zaloguj się by móc komentować

Paris @Grzeralts 10 kwietnia 2018 06:28
10 kwietnia 2018 20:57

Jednak w ubieglym roku jeszcze Frankow pytali...

... nie wiem czy to jest az taki idiotyzm... ale prawda jest taka, ze WLASNIE  w dzisiejszych realiach bardzo wielu Frankow czesc gotowki trzyma w domu... wielu Polakow rowniez... i ja sie temu absolutnie nie dziwie.

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Paris 10 kwietnia 2018 20:57
10 kwietnia 2018 21:37

Odruch może i naturalny, ale przed niczym nie chroniący. Owszem, można trzymać sobie parę tysięcy w skarpecie na wypadek "Grecji", ale takie sumy to proszenie się o wielkie straty. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Grzeralts 10 kwietnia 2018 21:37
11 kwietnia 2018 00:31

Jednak tak duze sumy Franki trzymaja w domu, a NIE w banku... zreszta oni maja duza swiadomosc tego przewalu kryminalnego zwanego  "lunia"... i tych dotacji... wiedza, ze to jest gra do czasu, to sa stare, zdeprawowane i bez skrupulow cwaniaki i wygi... oni zawsze maja czesc kasy w domu... i nadal beda miec... maja to zakodowane w tych swoich zlodziejskich lbach...

... a Polacy przebywajacy we Francji znacznie dluzej ode mnie to mowili, ze... zawsze "plaszcz sie nosi na obydwu ramionach, a nie na jednym".  Wielu Frankow pamieta doskonale afere z bankiem Societe Generale sprzed kilku lat, jak ten bank zbankrutowal i jak zalatwil Frankow puszczajac ich w przyslowiowych skarpetkach... do dzis sprawa nie jest "wyjasniona".

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Paris 11 kwietnia 2018 00:31
11 kwietnia 2018 06:31

Ale trzymanie gotówki w domu przed państwem nie chroni. W ogóle trzymanie takich sum w gotówce nie ma większego sensu, dom na Reunion lepiej sobie kupić...

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować