-

ewa-rembikowska : Wczoraj Warszawianka, dziś Kujawianka.

Dwie Konstytucje i drobne różnice między nimi

W czasach socjalizmu mówiło się, że „klasa robotnicza pije szmpana ustami swoich partyjnych przedstawicieli.” 

Klasy robotniczej w sumie już nie ma, centralizmu demokratycznego też nie. Według Konstytucji władza zwierzchnia należy do Narodu, który sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio.

Czyżby?

Aby wyrobić sobie na to zagadnienie pogląd, wystarczy porównać Konstytucję RP i Konstytucję Szwajcarii, chociażby w zakresie przepisów dotyczących podatków oraz referendów.

 

Ustrój finansowy w Konstytucji Szwajcarskiej

Artykuł 126 Zarządzanie finansami

1. Federacja zachowuje trwałą równowagę między swoim wydatkami i dochodami.

2. Unika ona jakiegokolwiek niedoboru w swoim bilansie, uwzględnia przy tym sytuację gospodarczą.

Artykuł 127 Zasady opodatkowania

1. Ogólne zasady kształtowania podatków, zwłaszcza krąg podatników, przedmiot podatku i jego wymiar, podlegają określeniu w ustawie.

2. Na ile pozwala na to rodzaj podatku, należy przy tym przestrzegać w szczególności zasady powszechności i równości opodatkowania oraz zasady opodatkowania według wydajności ekonomicznej.

3. Zabronione jest podwójne opodatkowanie między kantonami. Federacja podejmuje niezbędne środki.

Artykuł 128 Podatki bezpośrednie 

1. Federacja może pobierać bezpośredni podatek:

a. najwyżej 11,5 % od dochodów osób fizycznych;

b. najwyżej 9,8 % od czystego zysku osób prawnych;

c. najwyżej 0,825 promila od kapitału i rezerw osób prawnych.

2. Przy ustalaniu taryf Federacja uwzględnia obciążenie kantonów i gmin podatkami bezpośrednimi.

3. Przy podatku dochodowym osób fizycznych równoważy się okresowo skutki ochłodzenia koniunktury.

4. Podatki są wymierzone i pobierane przez kantony. Z przychodu brutto z podatku trzy dziesiąte przypadają kantonom; z tego co najmniej jedna szósta zostaje użyta na wyrównanie finansowe między kantonami.

Artykuł 129 Harmonizowanie podatków

1. Federacja ustala zasady harmonizowania podatków bezpośrednich przez Federację, kantony i gminy; bierze przy tym pod uwagę dążenia kantonów do ich harmonizowania.

2. Harmonizowanie rozciąga się na obowiązek podatkowy, przedmiot i okresowy wymiar podatków, postępowanie i prawo karne podatkowe. Od harmonizowania są wyłączone w szczególności taryfy podatkowe, stawki podatkowe i należności wolne od podatku.

3. Federacja może wydawać przepisy zapobiegające nieuzasadnionym przywilejom podatkowym.

Artykuł 130 Podatek od wartości dodanej 

1. Federacja może pobierać od towarów i usług, łącznie ze zużyciem na potrzeby własne, jak i na import, podatek od wartości dodanej w maksymalnej stawce 6,5%.

2. 5 % od dochodów z podatku będzie przeznaczone na środki dla odciążenia podatników o niższych dochodach.

3. Jeżeli z powodu wzrostu struktury wieku nie uda się zapewnić finansowania ubezpieczeń na starość, dla wdów i sierot oraz z powodu inwalidztwa, stawka podatku od wartości dodanej może być podniesiona maksymalnie o jeden punkt procentowy 

Artykuł 131 Szczególne podatki konsumpcyjne 

1. Federacja może pobierać szczególne podatki konsumpcyjne od:

a. tytoniu i wyrobów tytoniowych;

b. wyrobów spirytusowych;

c. piwa;

d. samochodów i ich części składowych;

e. ropy, innych olei mineralnych, gazu ziemnego i produktów uzyskanych z jego przetworzenia oraz materiałów pędnych.

2. Może ona pobierać dopłatę do podatku konsumpcyjnego od materiałów pędnych.

3. Kantony otrzymują 10 % czystego dochodu z podatku od wyrobów spirytusowych. Środki te należy użyć do zwalczania przyczyn i następstw uzależnienia.

Artykuł 132 Podatek pobierany w formie znaczków skarbowych i podatek rozliczeniowy

1. Federacja może pobierać podatki w formie znaczków skarbowych od papierów wartościowych, pokwitowań premii ubezpieczeniowych i od innych świadectw obrotu handlowego; wyłączony od podatku skarbowego jest obrót nieruchomościami rolnymi i obrót hipoteczny.

2. Federacja może pobierać podatek rozliczeniowy z dochodu od kapitału, od wygranych na loterii i od ubezpieczeń.

Artykuł 133 Cła

Ustawodawstwo w sprawach ceł i innych opłat od obrotu towarami przekraczającymi granicę należy do kompetencji Federacji.

Artykuł 134 Wyłączenie kantonalnego i komunalnego opodatkowania

Kantony i gminy nie mogą obciążać podatkiem tego samego rodzaju przedmiotu, który ustawodawstwo federalne oznaczy jako przedmiot podatku od wartości dodanej, szczególnych podatków konsumpcyjnych, podatku pobieranego w formie znaczków skarbowych i podatku rozliczeniowego lub uzna za wolne od podatku.

Skoro rodzaje podatków oraz stawki podatkowe znalazły się w Konstytucji, zatem ich zmiana może dokonać się tylko w drodze referendum.

Inicjatywa i referendum

Artykuł 138 Inicjatywa ludowa w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji Federalnej

1. 100 000 uprawnionych do głosowania może zaproponować całkowitą zmianę Konstytucji Federalnej.

2. Żądanie to jest przedstawiane narodowi pod głosowanie.

Artykuł 139 Inicjatywa ludowa w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Federalnej

1. 100 000 uprawnionych do głosowania może żądać częściowej zmiany Konstytucji Federalnej.

2. Inicjatywa ludowa w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Federalnej może mieć formę propozycji o ogólnym charakterze lub zredagowanego projektu.

3. Jeżeli inicjatywa narusza jedność formy, jedność materii lub bezwzględnie obowiązujące postanowienia prawa międzynarodowego, Zgromadzenie Federalne uznaje ją za całkowicie lub częściowo nieważną.

4. Jeżeli Zgromadzenie Federalne zgadza się z inicjatywą w formie propozycji o ogólnym charakterze, opracowuje częściową zmianę w duchu tej inicjatywy i przedstawia ją narodowi i kantonom pod głosowanie. Jeżeli odrzuca inicjatywę, przedstawia ją narodowi pod głosowanie; naród rozstrzyga, czy inicjatywie należy nadać bieg. Jeżeli naród zgodzi się z inicjatywą, Zgromadzenie Federalne opracowuje odpowiedni projekt.

5. Inicjatywa w formie opracowanego projektu zostaje przedstawiona narodowi i kantonom pod głosowanie. Zgromadzenie Federalne zaleca przyjęcie inicjatywy lub jej odrzucenie. Jeżeli zaleca odrzucenie, może przedstawić projekt przeciwny.

6. Naród i kantony głosują równocześnie nad inicjatywą i projektem przeciwnym. Uprawnieni do głosowania mogą udzielić poparcia obu propozycjom. Mogą też podać, której propozycji należy dać pierwszeństwo w przypadku, gdy obie zostaną przyjęte; jeżeli jedna propozycja uzyskuje większość w głosowaniu ludowym a druga więcej głosów kantonów, żadna z nich nie wchodzi w życie.

Artykuł 140 Referendum obligatoryjne

1. Narodowi i kantonom przedstawia się pod głosowanie:

a. zmiany Konstytucji Federalnej;

b.przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub do wspólnot ponadnarodowych;

c. ustawy federalne uznane za pilne, które nie mają podstaw konstytucyjnych i których czas obowiązywania przekracza jeden rok; te ustawy federalne muszą być w ciągu roku po przyjęciu przez Zgromadzenie Federalne przedstawione pod głosowanie.

2. Narodowi przedstawia się pod głosowanie:

a. inicjatywy ludowe w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji Federalnej;

b.inicjatywy ludowe w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Federalnej w formie propozycji o ogólnym charakterze, która została odrzucona przez Zgromadzenie Federalne;

c. pytanie, czy należy przeprowadzić całkowitą zmianę Konstytucji Federalnej w razie niejednomyślności obu izb.

Artykuł 141 Referendum fakultatywne

1. Na żądanie 50 000 uprawnionych do głosowania lub ośmiu kantonów przedstawia się narodowi pod głosowanie:

a. ustawy federalne;

b.ustawy federalne uznane za pilne, których czas obowiązywania przekracza rok;

c. uchwały federalne, o ile przewiduje to konstytucja lub ustawa;

d.umowy międzynarodowe, które:

1. są bezterminowe i nie przewidują wypowiedzenia;

2. przewidują przystąpienie do organizacji międzynarodowych;

3. wprowadzają wielostronne ujednolicenie prawa.

2. Zgromadzenie Federalne może poddać inne umowy międzynarodowe pod referendum fakultatywne.

Artykuł 142 Wymagane większości

1. Projekty przedstawione narodowi pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowiada się za tym większość głosujących.

2. Projekty przedstawione narodowi i kantonom pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowie się za tym większość głosujących i większość kantonów.

3. Wynik głosowania ludowego w kantonie oznacza głos tego kantonu.

4. Kantony Obwalden, Nidwalden, Bazylea-miasto, Bazylea-okolica, Appenzell-Ausserrhoden i Appenzell-Innerrhoden mają po połowie głosu.

 

Jak do problemu podatków podchodzi Konstytucja RP?

Art. 217. Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

A co mówi Konstytucja na temat referendum

 

Art. 125. Referendum ogólnokrajowe

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 zmiana Konstytucji ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

 

Według ustawy wniosek skierowany do Sejmu przez podmioty uprawnione (Prezydium Sejmu, komisja sejmowa, grupa 69 posłów, Senat, Rząd i 500 000 obywateli) nie ma charakteru bezwzględnie wiążącego. Co oznacza, iż Sejm może nie przychylić się do niego i nie podjąć uchwały o zarządzeniu referendum. Musi go jednak rozpatrzyć, jednak ustawa nie wspomina o tym w jakim terminie musi to uczynić.

Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć

1. wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych,

2. obronności państwa,

3. amnestii.

Podatki  decydują o tym, czy  przeżyjemy życie goli i weseli, czy następne pokolenie będzie zaczynać swoje dorosłe życie  od zera i na zerze je kończyć.

Podatki są  kwestią kardynalną dla każdego człowieka i wydawać się by mogło, że w państwie demokratycznym, każdy powinien mieć możliwość wypowiedzienia się w tej kwestii.  A tu zonk. Tylko poprzez swoich przedstawicieli, których jednakże  obowiązuje dyscyplina partyjna a nie zobowiązania wobec wyborców. Po drugie inicjatywa ustawodawcza należy również do rządu i tak naprawdę w większości przypadków to on jest autorem rozwiązań, które potem przyklepują posłowie. A jeszcze dokładniej rozwiązania te wychodzą spod piór urzędników, osób dla nas kompletnie anonimowych.

Skoro naród został ubezwłasnowolniony w kwestii stanowienia podatków, to gdzie jest ta demokracja?tagi: podatki  demokracja bezposrednia  demokracja parlamentarna  konstytucja szwajcarii  konstytucja rp  stanowienie prawa 

ewa-rembikowska
19 grudnia 2018 00:08
19     1238    11 zaloguj sie by polubić
komentarze:
gabriel-maciejewski @ewa-rembikowska
19 grudnia 2018 07:30

...przez swoich przedstawicieli...jasny szlag. Nigdy nie widziałem żadnego swojego przedstawiciela...

zaloguj się by móc komentować

Pioter @gabriel-maciejewski 19 grudnia 2018 07:30
19 grudnia 2018 07:57

Bo ten system nie działa tak jak pruski system wyborczy. Tam mieszkańcy gminy wybierali 2 elektorów, którzy na posiedzeniu w powiecie wybierali własnych elektorów, którzy dopiero mogli wybrać posłów na Sejm. Było to przełożenie i rozwinięcie systemu znanego z Rzeczypospolitej, że decyduje szlachta na Sejmikach, a wybrany poseł ma jasne instrukcje od wyborców (elektorów) co w Sejmie ma dla własnego okręgu ma załatwić. Dziś nikt na to Polsce ani Niemcom nie pozwoli.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @gabriel-maciejewski 19 grudnia 2018 07:30
19 grudnia 2018 08:09

włącz tv to zobaczysz ich tłum i wszyscy nad twoim losem debatują i biadają

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @gabriel-maciejewski 19 grudnia 2018 07:30
19 grudnia 2018 09:24

To i tak nie ma znaczenia. Z konstytucji wynika, że decydujący głos i realny wpływ na rzeczywistość mają dwie kasty - administracja (biurokracja) oraz sądy. Te dwie kasty czasem idą łapka w łapkę,  czasem biorą się za łby a my możemy wziąść pop corn i sobie popatrzeć.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @ewa-rembikowska 19 grudnia 2018 09:24
19 grudnia 2018 09:30

i to jest prawidłowa diagnoza,- a skutkiem jest patologia we wszelkich obszarach funkcjonowania państwa; kiedyś skargę kasacyjna od przegranej w WSA sparwy złożył dyrektor izby skarbowej w Krakowie - w NSA było rozbawienie, bowiem pierwszy raz widzieli skargę gdzie strona przywołała argummenty na swoją niekorzyść, a co było u źródła? ano jak zwykle usiłowanie kradzieży na podstwie fikcyjnej wierzytelności przez aparat skarbowy działający zgodnie z prawem i na podstawie prawa - interes tzw. Skarbu Państwa usprawiedliwia wszystko: od wsadzanie za kraty do pospolitych kradzieży i fałszowania dokumentów

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @qwerty 19 grudnia 2018 09:30
19 grudnia 2018 09:36

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał  precedensowy wyrok w sprawie o przedłużenie blokady konta. Spór wygrała skarbówka. A WSA uznał, że przy przedłużeniu blokady konta na trzy miesiące nie musi prowadzić postępowania dowodowego" - podaje dziennik Rzeczpospolita.

zaloguj się by móc komentować

ArGut @ewa-rembikowska
19 grudnia 2018 12:45

Demokracja szwajcarska, demokracja polska, zauważalne "drobne różnice" a widocznie obie demokracje są potrzebne. Demokracja ludowa kiedyś była używana, chińska demokracja i demokracja rosyjska teraz są używana. Nawet niemiecka demokracja ma ostatnio nowe zastosowania.

Wszystko jest po coś i każda demokracja ma określoną cenę. Szwajcarzy mają karabiny by "czegoś" pilnować.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @ewa-rembikowska 19 grudnia 2018 09:36
19 grudnia 2018 13:33

kiedyś wygralem w WSA sprawę ze skarbówką, bo sąd stwierdził, że mogą się domagać tylko konkretnej liczby zobowiązania, a słowo 'dużo' nie jest liczbą;- matematyka i logika jako narzędzia obrony przed bandytami, 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @ewa-rembikowska 19 grudnia 2018 09:36
19 grudnia 2018 13:37

a potem nastąpi wyrok, że podatnik co prawda nie popełnił wykroczenia ale mógłby je popełnić, a jeśli brak dowodów to znaczy, że się do popełniania przygotował; przegladałem kiedyś 176 tomów akt jednego z postępowan karnych i taka argumentacja została zastosowana, przedsiębiorca fotografowal każdy element czynności gospodarczej od załadunku towarow na samochody ..., i co? ano do przestępstwa się tak przygotowywał;- jako pointa to sposób na życie 'jak skrzyżowanie Żyda z Cyganem'

zaloguj się by móc komentować

smieciu @ewa-rembikowska 19 grudnia 2018 09:36
19 grudnia 2018 14:44

No i warto dodać że za blokowanie kont wzięły się algorytmy komputerowe. Jak łatwo odgadnąć wkrótce będzie to tzw. sztuczna inteligencja, która oczywiście będzie mieć tą przewagę nad człowiekiem że będzie bezstronna i nieprzekupna, co będzie argumentem nie do podważenia... Tak swoją drogą ciekawe jak w przyszłości będą wyglądać procesy przeciwko działaniom sztucznej inteligencji? Może po prostu zostaną zakazane gdyż zostanie udowodnione że ona nie myli się nigdy?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ArGut 19 grudnia 2018 12:45
19 grudnia 2018 15:05

O to to! każda demokracja służy do czegoś innego, warto dowiedzieć się do czego.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @smieciu 19 grudnia 2018 14:44
19 grudnia 2018 15:16

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest przy analizie plików JPK. 

zaloguj się by móc komentować

papinka @ewa-rembikowska
19 grudnia 2018 16:23

"Z przychodu brutto z podatku trzy dziesiąte przypadają kantonom"

To jest najwazniejsza czesc tej calej konstytucji.  Dlatego Szwajcaria dziala oparta o Kantony czyli wladze lokalna.  Wladza federalna jest slaba.  Czy to byloby do wyobrazenia w Polsce?  Kto chce autonomii Slaska?   Tak moze byc w kraju, gdzie nie ma sil odsrodkowych a to dlatego, ze w sumie podatki sa niskie, kraj jest dobrze rzadzony i ludzie sa dobrze wyksztalceni. To raczej przygraniczne tereny Wloch, Austrii, Francji i Niemiec fantazjuja i czasami nawet o tym glosno mowia aby byc czescia Szwajcarii niz aby jakies Kantony myslaly o odlaczeniu sie od Szwajcarii.

Szwajcaria ma setki lat historii za soba w wypracowywaniu tego systemu, ktory moze funkcjonowac tylko przy wysokiej swidomosci spolecznej i poczuciu wartosci i tozsamosci.   To nie dla Polakow.  

 

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @papinka 19 grudnia 2018 16:23
19 grudnia 2018 16:37

To jest dla Polaków. Ustrój Szwajcarii wzorowany był na ustroju I RP. A my mamy ustrój narzucony przez... no przez  kogo? Kto napisał nam Konstytucję? Postkomuniści?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
19 grudnia 2018 16:40

Dla przypomnienia

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego
wybór posłów do składu Komisji w dniu 21 października 1993 r.
wybór senatorów do składu Komisji w dniu 22 października 1993 r.
Komisja zakończyła działalność w dniu 2 kwietnia 1997 r.

Skład Komisji w dniu wyboru:

 

Zmiany w składzie osobowym w czasie działania komisji:

Prezydium Komisji:

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @papinka 19 grudnia 2018 16:23
19 grudnia 2018 16:42

Tylko struktury budowane organiczne moga zblizyc sie do dostepnego grzesznym ludziom poziomu sprawiedliwosci jaka jest sine qua non rownowagi  spolecznej.

zaloguj się by móc komentować

papinka @ewa-rembikowska 19 grudnia 2018 16:37
19 grudnia 2018 16:43

"Ustrój Szwajcarii wzorowany był na ustroju I RP."  -   Ciekawe.  Ktos poza Pania ma jeszcze ma taka opinie?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @ewa-rembikowska 19 grudnia 2018 15:16
19 grudnia 2018 17:02

algorytmy analizy danych dot. relacji/powiązań/.. to jeszcze nie sztuczna inteligencja w działaniu; efekty AI wynikają z powiązań danych dot. przeszłości z prognozowaniem reakcji/zachowań/...; ale jest faktem, że stosowanie algorytmów przy analizach dużej ilości danych musi skutkowac uproszczonym modelowaniem algorytmów i to algorytmów tzw. dedykowanych [gdzie jest kasa i jaki jest pretekst do jej zabrania]; bal już sie zaczął

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @ewa-rembikowska
19 grudnia 2018 18:20

Szwajcaria do jedyna demokracja w Europie. Reszta to mniej lub bardziej zaowalowane dyktatury socjalistyczne. czasami nawet z królami w charakterze  dekoracji. Czyli zdecydowana większosc to to bękarty ideowe IV-tej Międzynarodówki (trockizm  i jego mutacje).

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować